خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 4

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 4
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث I have … and I’ve got می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارجاهای خالی را با واژه های گفته شده پر کنید.

Write have got (‘ve got), has got (‘s got), haven’t got or hasn’t got.

 1. Sarah ………. a car. She goes everywhere by bicycle.
 2. They like animals. They ………. three dogs and two cats.
 3. Charles isn’t happy. He ………. a lot of problems.
 4. They don’t read much. They ………. many books.
 5. “What’s wrong?” “I ………. something in my eye.”
 6. “Where’s my pen?” “I don’t know. I ………. it.”
 7. Julia wants to go to the concert, but she ………. a ticket.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Sarah hasn’t got a car. She goes everywhere by bicycle.
 2. They like animals. They’ve got three dogs and two cats.
 3. Charles isn’t happy. He’s got a lot of problems.
 4. They don’t read much. They haven’t got many books.
 5. “What’s wrong?” “I’ve got something in my eye.”
 6. “Where’s my pen?” “I don’t know. I haven’t got it.”
 7. Julia wants to go to the concert, but she hasn’t got a ticket.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 3

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 5

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز