خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی OR

آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی OR
نویسنده : امیر انصاری
اپراتور منطقی OR یک جدایی منطقی را انجام می دهد، که طی آن اگر هر دو شرط True باشند یا یکی از آن دو شرط True باشد، نتیجه کلی True خواهد بود. اگر هر دو شرط False باشند، نتیجه کلی نیز False خواهد بود. برای مثال، مشابه آموزش قبلی که در مورد اپراتور منطقی AND بود مقدار 500 را در سلول A1 و مقدار 850 را در سلول B1 وارد نمایید. شما خواهید دید که هر 4 بیانیه ای که در آموزش قبلی مثال زدیم، اینجا چطور نتایج متفاوتی را نشان خواهند داد. تنها تفاوت مثال های این آموزش با آموزش قبلی در اینست که به جای AND از OR استفاده می کنیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراولین بیانیه به True ارزیابی می شود، لزوماً نه به این دلیل که هر دو شرط True هستند، بلکه به این دلیل که حداقل یکی از آن دو True می باشد:

Range(“A1”).Value > 300 OR Range(“B1”).Value > 700

بیانیه بعدی به True ارزیابی می شود، به این دلیل که شرط اول True می باشد، حتی اگر شرط دوم False باشد:

Range(“A1”).Value > 300 OR Range(“B1”).Value >900

بیانیه بعدی نیز به True ارزیابی می شود، به این دلیل که، با وجود اینکه شرط اول False می باشد، اما شرط دوم True می باشد:

Range(“A1”).Value >620 OR Range(“B1”).Value > 700

امکان نهایی اینست که هر دو شرط False باشند، از آنجا که هیچکدام از شرطها True نیستند، بیانیه به مقدار False ارزیابی می گردد:

Range(“A1”).Value <200 OR Range(“B1”).Value < 700

جدول زیر به صورت مختصر و مفید تمامی حالتهای ممکن برای اپراتور منطقی OR را لیست کرده است.

آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی OR

آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی AND

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی NOTنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.