خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش برنامه نویسی اکسل : If…Then…ElseIf

آموزش برنامه نویسی اکسل : If…Then…ElseIf
نویسنده : امیر انصاری
زبان برنامه نویسی VBA برای مواقعی که قرار است در ساختار تصمیم گیری If…Then…Else بیش از دو شرط ارزیابی شود، یک روش قابل گسترش دیگر نیز ارائه داده است. فرض کنید که شما می خواهید برای هر کدام از 5 روز کاری سنتی در هفته یک پیغام اختصاصی را نمایش بدهید. شما به روشی نیاز خواهید داشت که همۀ شرایط خود را در یک ساختار if یکسان با 5 شرط داشته باشید و برای هر کدام از این شرطها امکان نوشتن کد اختصاصی داشته باشید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاریک روش برای به انجام رساندن این کار اینست که ساختار If…Then…ElseIf را مشابه مثال زیر مورد استفاده قرار دهید. توجه داشته باشید که در 5 شرط اول که از روز Monday تا Friday می باشد تطابق داشتن روز شرط قرار گرفته است. در شرط آخر با استفاده از اپراتور منطقی OR برای شناسایی روزهای Saturday یا Sunday استفاده شده است.

Sub WeekdayTest()
‘Monday
If Weekday(VBA.Date) = 2 Then
MsgBox “Ugghhh - - Back to work.”, , “Today is Monday”
‘Tuesday
ElseIf Weekday(VBA.Date) = 3 Then
MsgBox “At least it’s not Monday anymore!”, , “Today is Tuesday”
‘Wednesday
ElseIf Weekday(VBA.Date) = 4 Then
MsgBox “Hey, we’re halfway through the work week!”, , “Today is Wednesday”
‘Thursday
ElseIf Weekday(VBA.Date) = 5 Then
MsgBox “Looking forward to the weekend.”, , “Today is Thursday”
‘Friday
ElseIf Weekday(VBA.Date) = 6 Then
MsgBox “Have a nice weekend!”, , “Today is Friday!”
‘Saturday or Sunday
ElseIf Weekday(VBA.Date) = 7 Or Weekday(VBA.Date) = 1 Then
MsgBox “Hey, it’s currently the weekend!”, , “Today is a weekend day!”
End If
End Sub


آموزش قبلی : آموزش برنامه نویسی اکسل : ساختارهای تصمیم گیری: If…Then…Else

آموزش بعدی : آموزش برنامه نویسی اکسل : Select Caseنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.