خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 5

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 5
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث I have … and I’ve got می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارجاهای خالی را با واژه های گفته شده پر کنید.

Complete the sentences. Use have/has got or haven’t/hasn’t got with:

 • a lot of friends
 • four wheels
 • a headache
 • six legs
 • a garden
 • much time
 • a key

 1. I’m not feeling well. I ………. .
 2. It’s a nice house, but it ………. .
 3. Most cars ………. .
 4. Everybody likes Tom. He ………. .
 5. I can’t open the door. I ………. .
 6. An insect ………. .
 7. We must hurry. We ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. I’m not feeling well. I’ve got a headache.
 2. It’s a nice house, but it hasn’t got a garden.
 3. Most cars have got four wheels.
 4. Everybody likes Tom. He’s got a lot of friends.
 5. I can’t open the door. I haven’t got a key.
 6. An insect has got six legs.
 7. We must hurry. We haven’t got much time.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 4

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : was/were

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز