خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : was/were

آموزش گرامر انگلیسی : was/were
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به مبحث was/were در زبان انگلیسی می پردازیم.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارUnit 10

was/were


A


آموزش گرامر انگلیسی : was/were
 • Now Robert is at work.
 • At midnight last night he wasn’t at work.
 • He was in bed.
 • He was asleep.

am/is (present) → was (past):

 • I am tired. (now) → I was tired last night.
 • Where is Kate? (now) → Where was Kate yesterday?
 • The weather is good today. → The weather was good last week.

are (present) → were (past):

  You are late. (now) → You were late yesterday.
  They aren’t here. (now) → They weren’t here last Sunday.


A


 • رابرت الآن در محل کارش است.
 • در نیمه شب دیروز او در محل کارش نبود.
 • او در رختخواب بود.
 • او خواب بود.

 • من خسته ام. (الآن) ← من دیشب خسته بودم.
 • کِیت کجاست؟ (الآن) ← کِیت دیشب کجا بود؟
 • امروز هوا خوب است. ← هفتۀ گذشته هوا خوب بود.

 • شما دیر کردید. (الآن) ← شما دیروز دیر کرده بودید.
 • آنها اینجا نیستند. (الآن) ← یکشنبۀ گذشته آنها اینجا نبودند.


B


آموزش گرامر انگلیسی : was/were
 • Last year Rachel was 22, so she is 23 now.
 • When I was a child, I was afraid of dogs.
 • We were hungry after the journey, but we weren’t tired.
 • The hotel was comfortable, but it wasn’t expensive.
 • Was the weather nice when you were on holiday?
 • Your shoes are nice. Were they expensive?
 • Why were you late this morning?


B


 • پارسال راشل 22 ساله بود، پس الان 23 سالش است.
 • وقتی که بچه بودم، از سگها می ترسیدم.
 • بعد از سفر ما گرسنه بودیم، اما خسته نبودیم.
 • هتل راحت بود، اما گران نبود.
 • وقتی در تعطیلات بودی، آیا هوا خوب بود؟
 • کفش هایت قشنگ هستند. آیا آنها گران بودند؟
 • چرا امروز صبح دیر کردی؟


C


آموزش گرامر انگلیسی : was/were
 • “Were you late?” “No, I wasn’t.”
 • “Was Ted at work yesterday?” “Yes, he was.”
 • “Were Sue and Steve at the party?” “No, they weren’t.”


C


 • "آیا دیر کرده بودید؟" "نه، اینطور نبود."
 • "آیا دیروز تِد در محل کارش بود؟" "بله، بود."
 • "آیا سو و استیو در مهمانی بودند؟" "نه، آنها نبودند."آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got - تمرین 5

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : was/were - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز