خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : was/were - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : was/were - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث was/were می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکاراین افراد در ساعت 3 بعد از ظهر دیروز کجا بودند؟

Where were these people at 3 o’clock yesterday afternoon?

آموزش گرامر انگلیسی : was/were - تمرین 1
  1. ..........
  2. ..........
  3. ..........
  4. ..........
  5. ..........


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


  1. Gray was in bed.
  2. Jack and Kate were at the cinema.
  3. Sue was at the station.
  4. Mr and Mrs Hall were at a restaurant.
  5. Ben was at the beach.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : was/were

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : was/were - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز