خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : was/were - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : was/were - تمرین 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث was/were می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.با استفاده از am/is/are (زمان حال) و یا was/were (زمان گذشته) جملات را تکمیل کنید.

Write am/is/are (present) or was/were (past).

 1. Last year she ………. 22, so she ………. 23 now.
 2. Today the weather ………. nice, but yesterday it ………. very cold.
 3. I ………. hungry. Can I have something to eat?
 4. I feel fine this morning, but I ………. very tired last night.
 5. Where ………. you at 11 o’clock last Friday morning?
 6. Don’t buy those shoes. They ………. very expensive.
 7. I like your new jacket. ………. it expensive?
 8. This time last year I ………. in Paris.
 9. “Where ………. the children?” “I don’t know. They ………. here a few minutes ago.”


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Last year she was 22, so she is 23 now.
 2. Today the weather is nice, but yesterday it was very cold.
 3. I am hungry. Can I have something to eat?
 4. I feel fine this morning, but I was very tired last night.
 5. Where were you at 11 o’clock last Friday morning?
 6. Don’t buy those shoes. They are very expensive.
 7. I like your new jacket. Was it expensive?
 8. This time last year I was in Paris.
 9. “Where are the children?” “I don’t know. They were here a few minutes ago.”آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : was/were - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز