خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دستور cipher در cmd

دستور cipher در cmd
نمایش یا تغییر دایرکتوری های Encrypt شده در درایوهای فرمت شدن با فایل سیستم NTFS

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
اگر دستور Cipher بدون پارامتر مورد استفاده قرار بگیرد، وضعیت encryption را در دایرکتوری جاری نمایش می دهد.


Syntax استفاده از این دستور به شکل زیر است:

cipher [/e | /d | /c] [/s:Directory] [/b] [/h] [PathName [...]]
cipher /k
cipher /r:FileName [/smartcard]
cipher /u [/n]
cipher /w: Directory
cipher /x[:efsfile] [FileName]
cipher /y
cipher /adduser [/certhash:Hash | /certfile:] [/s:Directory] [/b] [/h] [PathName [...]]
cipher /removeuser /certhash: Hash [/s:Directory] [/b] [/h] [PathName [...]]
cipher /rekey [PathName [...]]دستور cipher در cmd . آموزشگاه رایگان خوش آموز


حال به تشریح پارامترها می پردازیم.

/b

اگر دستور با خطایی مواجه شد، ان خطا Aborts می شود. بصورت پیشفرض هم خطاها Aborts می شوند.

/c

اطلاعات مربوط به فایل رمزگذاری شده را نمایش می دهد

/d

رمزگشایی یا Decrypt دایرکتوری یا فایل های مشخص شده

/e

Encrypts کردن فایل یا دایکتوری مشخص شده.

/h

فایل ها را با ویژگی های Hide یا system نمایش می دهد. به طور پیش فرض این فایل ها encrypted یا decrypted نیستند.

/k

یک certificate و Key جدید برای استفاده Encrypting File System یا EFS ایجاد می کند. اگر پارامتر / k مشخص شده باشد، تمام پارامترهای دیگر ignored خواهند شد.

/r:FileName [/smartcard]

یک Key و Certificate برای EFS recovery agent تولید می کند و سپس آنها را به یک فایل .pfx که حاوی certificate و private key است و یک فایل با فرمت cer که حاوی فقط certificate است می نویسد. اگر /smartcard مشخص شده باشد، recovery key و certificate را روی آن می نویسد و هیچ فایل pfx تولید نمی کند.

/s: Directory

انجام عملیات مشخص در تمام subdirectories های یک Directory مشخص شده.

/u [/n]

کلیه فایل های encrypted شده را در درایو لوکال می یابد. اگر با پارامتر / n استفاده شود، هیچ به روز رسانی انجام نمی شود. اگر بدون / n مورد استفاده قرار گیرد، /u کلید encryption فایل کاربران یا recovery agent's key ر با آنچیزی که در حال حاضر وجود دارد مقایسه می کند. اگر تغییراتی حاصل شده باشد که آپدیت انجام خواهد شد این پارامتر تنها با / n کار می کند.

/w:Directory

داده ها را از فضای دیسک استفاده نشده در کل Volume حذف می کند. اگر از پارامتر / w استفاده کنید، تمام پارامترهای دیگر نادیده گرفته می شوند. دایرکتوری مشخص شده می تواند در هر جای یک Volume لوکال واقع شود.

/x[:efsfile] [FileName]

Backs up گیری از EFS certificate و keys به نام فایل مشخص شده.

/y

Thumbnail مربوط به EFS certificate جاری شما را در همین سیستم نمایش می دهد.

/rekey

بروزرسانی فایل های encrypted شده مشخص با استفاده EFS key ای که در حال حاضر مورد استفاده است.

نکته: اگر دایرکتوری بالا سری یا Parent directory نیزencrypted نباشد، یک فایل رمز شده هنگام ویرایش رمزگشاییdecrypted شود. بنابراین، هنگامی که یک فایل را رمزگذاری می کنید، باید پوشه Parent را هم رمزگذاری کنید.
دستور زیر، وضعیت encryption هر یک از files ها و subdirectories در دایرکتوری جاری را نمایش میدهد.

Cipher

فایل ها و دایرکتوری های رمزگذاری شده با E علامت گذاری شده اند. فایل های Uncrypted شده و دایرکتوری ها با U مشخص می شوند. به عنوان مثال، خروجی زیر نشان می دهد که دایرکتوری فعلی و تمام محتویات آن در حال حاضر رمزگذاری نشده اند.

Listing C:\Users\MainUser\Documents\
New files added to this directory will not be encrypted.
U Private
U hello.doc
U hello.txt

برای فعال کردن رمزگذاری در پوشهPrivate که در مثال قبلی استفاده می شود، عبارت زیر را تایپ کنید:
cipher /e private
خروجی به شکل زیرخواهد بود:

Encrypting files in C:\Users\MainUser\Documents\
Private [OK]
1 file(s) [or directorie(s)] within 1 directorie(s) were encrypted.


حال دوباره دستور cipher را اجرا می کنیم:
خروجی خواهید دید که تغییر کرده است و فولدر Private وضعیتش تغییر کرده است.

Listing C:\Users\MainUser\Documents\
New files added to this directory will not be encrypted.
E Private
U hello.doc
U hello.txt


نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز