خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 11 : برداشت نقدی مالک (برداشت از سرمایه)

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 11 : برداشت نقدی مالک (برداشت از سرمایه)
نویسنده : امیر انصاری

تراکنش 11

شینا برایت (مالک شرکت اسمارت تاچ) مبلغ 2.000$ وجه نقد را از شرکت برداشت می کند. تاثیر این رویداد بر معادله حسابداری به شرح زیر می باشد :

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 11 : برداشت نقدی مالک (برداشت از سرمایه)
ثبت رویداد مالی برداشت از سرمایه توسط مالک
نوع تراکنش سرمایه + بدهیها = داراییها داراییها داراییها داراییها
سرمایه برایت + حسابهای پرداختنی = زمین تجهیزات اداری حسابهای دریافتنی موجودی نقد
35.200 + 200 = 11.000 500 2.000 21.900
برداشت نقدی مالک -2.000 + = -2.000
33.200 + 200 = 11.000 500 2.000 19.900

برداشت مالک باعث می گردد که موجودی نقد شرکت و همچنین سرمایه مالک هر دو کاهش پیدا کنند. برداشت ها هزینه محسوب نمی گردند چون در ارتباط با کسب هیچ گونه درآمدی نیستند. بنابراین، برداشت بر روی سود یا زیان ویژه شرکت تاثیری نخواهد گذاشت.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 10 : فروش زمین

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه صورتهای مالی – حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات


مطالب مرتبط :

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.