خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: دفتر کل بعد از انتقال اطلاعات دفتر روزنامه

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: دفتر کل بعد از انتقال اطلاعات دفتر روزنامه
نویسنده : امیر انصاری
شکل زیر کلیه دفاتر کل شرکت اسمارت تاچ را بعد از ثبت رویدادهای مالی (که در درسهای قبل مرور کردیم) نشان می دهد. هر حساب تحت عنوان نام خود در شکل 2-10 نمایش داده شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارهر حساب دارای مانده می باشد. مانده حساب اختلاف بین مجموع مبالغ بدهکار و مجموع مبالغ بستانکار می باشد. برای مثال، مبلغ 21.000$ مانده حساب موجودی نقد نتیجه اختلاف بین موارد زیر می باشد:

  • جمع مبالغ بدهکار : 46.500$ = 30.000 + 5.500 + 2.000 + 9.000
  • جمع مبالغ بستانکار : 25.500$ = 20.000 + 3.200 + 300 + 2.000
  • مانده : 21.000$ = 25.500 – 46.500

دفاتر کل شرکت اسمارت تاچ بعد از ثبت رویدادهای مالی ماه آپریل 2013


داراییها


موجودی نقدتاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
1 آپریل 30.000 30.000
2 آپریل 20.000 10.000
8 آپریل 5.500 15.500
15 آپریل 3.200 12.300
21 آپریل 300 12.000
22 آپریل 2.000 14.000
24 آپریل 9.000 23.000
30 آپریل 2.000 21.000


حسابهای دریافتنی
تاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
10 آپریل 3.000 3.000
22 آپریل 2.000 1.000


تجهیزات اداریتاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
3 آپریل 500 500


زمینتاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
2 آپریل 20.000 20.000
24 آپریل 9.000 11.000


بدهیهاحسابهای پرداختنیتاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
3 آپریل 500 500
21 آپریل 300 200
30 آپریل 100 300

سرمایه مالک


سرمایه برایت
تاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
1 آپریل 30.000 30.000

برداشت برایت
تاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
30 آپریل 2.000 2.000

درآمدها


درآمد خدمات
تاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
8 آپریل 5.500 5.500
10 آپریل 3.000 8.500

هزینه ها


هزینه اجاره کامپیوترتاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
15 آپریل 600 600

هزینه اجاره دفتر اداریتاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
15 آپریل 1.000 1.000

هزینه حقوق کارکنانتاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
15 آپریل 1.200 1.200

هزینه تاسیساتتاریخ بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
15 آپریل 400 400
30 آپریل 100 500


نکته : این مبالغ بصورت تعمدی متفاوت از مبالغ فصل یک هستند.

توقف و تفکر :
آیا تاکنون کنار دریا به پیاده روی و جمع آوری صدف پرداخته اید؟ ممکن است شما چند سطل همراه خودتان داشته باشید تا صدف ها را در یک سطل، خرچنگها را در سطل دیگر و به همین ترتیب سایر موارد را در سطلهای جداگانه، قرار دهید. کاری که در دفتر کل انجام می شود مشابه این کار می باشد، تفکیک و جداسازی اطلاعات هدف انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل می باشد. تمام کاری که ما می کنیم اینست که کلیه تراکنشهای مربوط به یک حساب خاص را در یک جا جمع آوری کنیم، برای مثال، همه تراکنشها مربوط به حساب موجودی نقد را در یکجا نشان می دهیم و آنها را در حساب T مربوط به موجودی نقد ثبت می کنیم. ستونهای بدهکار یا بستانکار در دفتر کل، کاملآ مشابه ستونهای بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه می باشند. در طی فرآیند انتقال اطلاعات صرفآ هدف مرتب سازی و تفکیک داده ها می باشد و هیچ گونه تغییری در داده های حسابداری صورت نمی پذیرد.

نکته کلیدی :
بیایید با هم یک مروری انجام بدهیم. یک رویداد مالی اتفاق می افتد. سپس ما نام حسابهایی که طی آن تراکنش تحت تاثیر قرار گرفته اند شناسایی می کنیم، و تعیین می کنیم که آیا در حساب افزایش واقع شده است یا کاهش. و با توجه به قوانین بدهکار و بستانکار کردن شش نوع اصلی حسابها (دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه، و برداشت) ، تعیین می کنیم که حساب باید بدهکار شود یا بدهکار. سپس داده ها را در دفتر روزنامه ثبت می کنیم، موارد بدهکار را ابتدا و موارد بستانکار را بعد از آن ثبت می کنیم. جمع ستون بدهکار و ستون بستانکار دفتر روزنامه باید با هم برابر باشند. سپس داده ها را از دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل می کنیم. در پایان مانده هر حساب را در دفتر کل مشخص می کنیم.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 12 : برداشت مالک از سرمایه

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه تراز آزمایشی از روی دفاتر کل (از روی حسابهای T)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.