خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حسابهای چهار ستونی : جایگزینی برای حساب T

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حسابهای چهار ستونی : جایگزینی برای حساب T
نویسنده : امیر انصاری
حسابهای کل که تاکنون دیدید در شکل حساب T بودند، و ستون بدهکار در سمت راست، و ستون بستانکار در سمت چپ قرار داشتند. حساب T به وضوح بدهکار را از بستانکار جدا می کند و برای اهداف آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. نوع دیگر نحوه نمایش حساب، شکل چهارستونی حساب می باشد که در شکل 2-13 نشان داده شده است:شکل 2-13 : حساب در شکل چهار ستونی


موجودی نقد

شماره حساب 101تاریخ رفرنس(سند منبع) صفحه روزنامه بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
1 آپریل 2013 1 30.000 30.000
2 آپریل 2013 1 20.000 10.000
8 آپریل 2013 1 5.500 15.500
15 آپریل 2013 1 3.200 12.300
21 آپریل 2013 1 300 12.000
22 آپریل 2013 1 2.000 14.000
24 آپریل 2013 1 9.000 23.000
30 آپریل 2013 1 2.000 21.000


اولین زوج ستونهای بدهکار و بستانکار مخصوص مبالغی می باشد که از دفتر روزنامه به دفترکل منتقل شده اند، مانند مبلغ 30.000$ بدهکار. دومین زوج ستونهای بدهکار و بستانکار مانده حساب را بعد از هر ثبت نشان می دهد. از آنجایی که شکل چهارستونی اطلاعات بیشتری را نشان می دهد، در عمل از این شکل استفاده می شود و نه از شکل T . در شکل 2-13 حساب موجودی نقد بعد از تراکنش اول مانده 30.000$ دارد و بعد از تراکنش دوم مانده 10.000$ دارد. توجه کنید که در آخرین تراکنش در تاریخ 30 آپریل 2013 مانده حساب 21.000$ می باشد، که دقیقآ با مقداری که در شکل 2-10 در درسهای قبلی دیدید برابر می باشد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: جزئیات دفتر روزنامه و دفتر کل

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.