خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: چرا ما حسابها را تعدیل می کنیم؟

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: چرا ما حسابها را تعدیل می کنیم؟
نویسنده : امیر انصاری
در پایان یک دوره مالی، حسابدارها صورتهای مالی را تهیه می کنند. عملیات پایان دوره مالی با تهیه تراز آزمایشی آغاز می گردد، که در فصل قبل نحوه تهیه آنرا فرا گرفتید. شکل 3-4 تراز آزمایشی شرکت اسمارت تاچ را در تاریخ 31 می 2013 نشان می دهد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشکل 3-4 : تراز آزمایشی تعدیل نشده


شرکت اسمارت تاچ

تراز آزمایشی تعدیل نشده

در تاریخ 31 می 2013


حساب بدهکار بستانکار
موجودی نقد 4.800
حسابهای دریافتنی 2.200
تجهیزات 700
پیش پرداخت اجاره 3.000
اثاثیه 18.000
ساختمان 48.000
حسابهای پرداختنی 18.200
درآمد تحقق نیافته خدمات 600
اسناد پرداختنی 20.000
سرمایه برایت 33.200
برداشت برایت 1.000
درآمد خدمات 7.000
هزینه حقوق و دستمزد 900
هزینه تاسیسات 400
جمع ستونها 79.000$ 79.000$


این تراز آزمایشی تعدیل نشده هزینه ها و درآمدهای شرکت اسمارت تاچ را در طول ماه می نشان می دهد. اما این مبالغ ناقص هستند، زیرا رویدادهای مالی مرتبط با هزینه ها و درآمدهای مختلفی در آن منعکس نشده است. به همین دلیل است که به آن تراز آزمایشی تعدیل نشده می گوییم. معمولآ، با وجود عدم تعدیل حسابها، باز هم به آن تراز آزمایشی گفته می شود، بدون عنوان تعدیل نشده در ابتدای آن.

در حسابداری تعهدی ما نیاز داریم که در پایان هر دوره مالی ثبتهای تعدیلی را انجام بدهیم. ما باید مانده صحیحی را در صورتهای مالی منعکس کنیم. برای این که بفهمید چرا این کار ضروری است، در شکل 3-4 حساب تجهیزات را در نطر بگیرید.

شرکت اسمارت تاچ در طول ماه از این تجهیزات استفاده کرده است. تجهیزاتی که دم دست قرار داشته اند ارزششان کاهش یافته است (از دارایی ها کسر شده است) و تبدیل به هزینه شده اند (هزینه تجهیزات). این که در هر زمانی میزان تجهیزات استفاده شده را بعنوان هزینه ثبت کنیم اتلاف وقت می باشد. اما در پایان ماه، به اندازه 700$ از تجهیزات بصورت تعدیل نشده در تراز آزمایشی گزارش شده اند (شکل 3-4) که احتمالآ مصرف شده اند، به همین دلیل ما نیاز داریم تا حساب تجهیزات را تعدیل کنیم. این مثالی بود تا به شما نشان بدهد که چرا ما نیاز داریم در پایان هر دوره مالی حسابها را تعدیل کنیم.

ثبتهای تعدیلی درآمدها را به دوره زمانی که در آن کسب شده اند منطبق می کند، همچنین هزینه ها را نیز به دوره زمانی که در آن برما تحمیل شده اند منطبق می کند. ثبتهای تعدیلی همچنین حسابهای دارایی و حسابهای بدهی را بروزرسانی می کنند. ثبتهای تعدیلی به ما کمک می کنند تا دو چیز را به درستی اندازه گیری کنیم :

  1. درآمد خالص، یا زیان خالص در صورت سود و زیان،
  2. داراییها و بدهیها در ترازنامه.

این فرآیند پایان دوره تعدیل حسابها نامیده می شود. سه فاکتور در مورد فرآیند تعدیل را که در زیر آمده اند به خاطر داشته باشید :

  1. ثبتهای تعدیلی هرگز شامل حساب موجودی نقد نمی شوند.
  2. ثبتهای تعدیلی همچنین :

    1. درآمدها را افزایش می دهند (درآمد نسیه) یا
    2. هزینه ها را افزایش می دهند (هزینه بدهی)

  3. وقتیکه اطلاعاتی دریاره ثبت تعدیلی ارائه می شود به کلمات "تعلق گرفته شده" و مبالغ مربوط به یک حساب خاص دقت کنید، در ثبت تعدیلی شما مبلغ اظهار شده را برای حساب اعلام شده در دفتر روزنامه ثبت می کنید (این مساله در ادامه در همین فصل، با مثال توضیح داده خواهد شد).

نکته کلیدی :
ما حسابها را تعدیل می کنیم تا مطمئن شویم، ترازنامه مقدار داراییها و بدهیها را در یک تاریخ خاص بدرستی نشان می دهد. ما همچنین حسابها را تعدیل می کنیم تا مطمئن شویم، درآمدها و هزینه ها در دوره زمانی مربوط به خودشان گزارش شوند. ثبتهای تعدیلی در دفتر روزنامه بر درآمدهای نسیه و هزینه های بدهی تاثیر می گذارند، اما هرگز بر حساب موجودی نقد تاثیر نمی گذارند.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سایر اصول حسابداری

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: دو طبقه بندی از ثبتهای تعدیلی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.