خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تراز آزمایشی تعدیل شده

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تراز آزمایشی تعدیل شده
نویسنده : امیر انصاری
این فصل با یک تراز آزمایشی تعدیل نشده آغاز شد(شکل 3-4). بعد از انجام تعدیلات، حسابها در شکل 3-7 بصورت تعدیل شده نمایش داده شدند. یک گام مفید در تهیه صورتهای مالی، لیست کردن حسابها با مانده تعدیل شده آنها می باشد، که اینکار را با تراز آزمایشی تعدیل شده انجام میدهند. شکل 3-8 به شما نشان میدهد که چگونه تراز آزمایشی تعدیل شده را تهیه کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشکل 3-8 : تهیه تراز آزمایشی تعدیل شده

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

تهیه تراز آزمایشی تعدیل شده

31 می 2013
حساب تراز آزمایشی . بدهکار تراز آزمایشی . بستانکار تعدیلات . بدهکار تعدیلات . بستانکار تراز آزمایشی تعدیل شده . بدهکار تراز آزمایشی تعدیل شده . بستانکار
موجودی نقد 4.800 4.800
حسابهای دریافتنی 2.200 400 2.600
ملزومات 700 100 600
پیش پرداخت اجاره 3.000 1.000 2.000
اثاثیه 18.000 18.000
ساختمان 48.000 48.000
استهلاک انباشته اثاثیه 300 300
استهلاک انباشته ساختمان 200 200
حسابهای پرداختنی 18.200 18.200
حقوق پرداختنی 900 900
یهره پرداختنی 100 100
درآمد تحقق نیافته خدمات 600 200 400
اسناد پرداختنی 20.000 20.000
سرمایه برایت 33.200 33.200
برداشت برایت 1.000 1.000
درآمد خدمات 7.000 600 7.600
هزینه اجاره 1.000 1.000
هزینه حقوق 900 900 1.800
هزینه ملزومات 100 100
هزینه استهلاک اثاثیه 300 300
هزینه استهلاک ساختمان 200 200
هزینه بهره 100 100
هزینه تاسیسات 400 400
79.000 79.000 3.200 3.200 80.900 80.900
شکل 3-8 همچنین بخشی از یک کاربرگ می باشد. در مورد کاربرگ ها در فصل 4 به تفصیل بحث خواهد شد. توجه کنید که این شکل چقدر واضح و شفاف می باشد. عنوان حسابها و عنوان تراز آزمایشی مشابه تراز آزمایشی تعدیل نشده هستند (شکل 3-4). دو ستون مربوط به تعدیلات مقادیر تعدیل شده را مطابق شکل 3-7 نشان می دهند.


تراز آزمایشی تعدیل شده، مانده تعدیل شده حسابها را نشان می دهد. هر مانده در اینجا نمایانگر مانده تراز آزمایشی تعدیل نشده به علاوه یا منهای ثبتهای تعدیلی مرتبط با آن می باشد. برای مثال، حسابهای دریافتنی با یک مانده بدهکار به مبلغ 2.200$ آغاز می شوند. افزوده شدن 400$ بدهکار طی تعدیل باعث می شود تا مانده حسابهای دریافتنی 2.600$ شود. ملزومات مصرفی با مانده 700$ شروع می شوند. بعد از اینکه مبلغ 100$ بستانکار طی تعدیل به آن افزوده شد، حساب ملزومات مصرفی مانده 600$ را دارا می باشد. در هر حساب ممکن است بیش از یک ثبت تعدیلی موجود باشد که بر روی مانده آن تاثیر بگذارد. برای مثال، حساب درآمد خدمات دو ثبت تعدیلی دارد، و هر دوی آنها مانده حساب درآمد خدمات را افزایش می دهند.نکته کلیدی:


تراز آزمایشی تعدیل شده، شامل، تمامی ثبتهای روزنامه طی دوره بعلاوه یا منهای ثبتهای تعدیلی پایان دوره می باشد. تراز آزمایشی تعدیل شده مقادیر تعدیل شده پایانی را به ما نشان میدهد که از آنها برای تهیه صورتهای مالی استفاده خواهیم کرد.
آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: درآمدهای تحصیل نشده (درآمدهای تحقق نیافته)

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: صورتهای مالی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.