خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: صورتهای مالی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: صورتهای مالی
نویسنده : امیر انصاری
صورتهای مالی شرکت اسمارت تاچ بتاریخ 31 می 2013 ، از روی تراز آزمایشی تعدیل شده که در شکل 3-8 دیدید تهیه می شود.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارصورتهای مالی به شرح زیر می باشند:


 • صورت سود و زیان که درآمدها و هزینه ها را گزارش می کند.
 • صورت سرمایه مالک که تغییرات رخ داده در سرمایه مالک را نشان می دهد.
 • ترازنامه، که داراییها، بدهیها، و سرمایه مالک را گزارش می کند.


تهیه صورتهای مالی


صورتهای مالی طبق ترتیب زیر باید تهیه شوند:


 1. صورت سود و زیان ، که برای تعیین سود خالص (سود ویژه) یا زیان خالص(ویژه) کاربرد دارد. صورت سود و زیان باید هزینه ها را بترتیب مبالغ آنها (مبالغ بزرگتر در بالا و مبالغ کوچکتر در پایین) گزارش کند.
 2. صورت سرمایه مالک، که به مبالغ سود ویژه یا زیان ویژه که در صورت سود و زیان مشخص می شود نیاز دارد. تا میزان سرمایه نهایی مالک را تعیین کند.
 3. ترازنامه، که به صورت سرمایه نیاز دارد تا مبلغ سرمایه نهایی مالک را در ترازنامه منعکس کند.همانطور که از فصل یک بخاطر دارید، همه صورتهای مالی شامل عناصر زیر می باشند:


 • عنوان صورت مالی

  • نام شرکت (واحد حسابداری جداگانه) مانند شرکت اسمارت تاچ.
  • عنوان صورت مالی، مانند صورت سود و زیان، صورت سرمایه مالک، و ترازنامه (بیلان).
  • تاریخ یا بازه تاریخی، که صورت مالی آن را پوشش می دهد ، در اینجا 31 می 2013، یا تا پایان ماه منتهی به 31 می 2013.


 • بدنه صورت مالی


ارتباط بین صورتهای مالی


ارتباط صورتهای مالی به شکل زیر می باشد:


 • سود خالص (سود ویژه) که در صورت سود و زیان مشخص می شود باعث افزایش سرمایه می شود. زیان خالص (زیان ویژه) که در صورت سود و زیان مشخص می شود باعث کاهش سرمایه می شود.
 • سرمایه نهایی مالک که در صورت سرمایه مشخص می شود، به ترازنامه منتقل می شود تا در یک سمت ترازنامه قرار بگیرد . سرمایه مالک از ارکان معادله حسابداری می باشد.


برای اینکه دانسته های خودتان در مورد روابط بین صورتهای مالی را تحکیم ببخشید، سود ویژه در صورت سود و زیان را دنبال کنید و تاثیر آن بر سرمایه مالک را در صورت سرمایه مالک ببینید. سپس سرمایه مالک در صورت سرمایه را دنبال کنید و تاثیر آن در ترازنامه را ببینید. توجه داشته باشید که این سه صورت مالی، صورتهای مالی اصلی هستند که در فصل یک آنها را فرا گرفته اید. این صورتهای مالی همواره به همین ترتیبی که گفته شد تهیه می شوند. ابتدا صورت سود و زیان، سپس صورت سرمایه مالک، و در آخر ترازنامه تهیه می شود. بخاطر داشته باشید که ما عمدآ صورت گردش وجوه نقد (صورت جریانهای نقدی) را حذف کردیم، در فصل های بعدی در مورد صورت جریان های نقدی با جزئیات آن بحث خواهیم کرد.نکته کلیدی :


صورتهای مالی باید بترتیب تهیه شوند، ابتدا صورت سود و زیان، سپس صورت سرمایه مالک و در پایان ترازنامه. برای حسابدارها بسیار مهم است که صورتهای مالی صحیح و کاملی را تهیه کنند چون سایر افراد برای تصمیم گیری بر اطلاعات صورتهای مالی تکیه می کنند.شکل 3-9 : تهیه صورت سود و زیان از روی تراز آزمایشی تعدیل شده

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

صورت سود و زیان

ماه منتهی به 31 می 2013


حساب بدهکار بستانکار
درآمدها :
درآمد خدمات 7.600
هزینه ها :
هزینه حقوق و دستمزد 1.800
هزینه اجاره 1.000
هزینه تاسیسات 400
هزینه استهلاک اثاثیه 300
هزینه استهلاک ساختمان 200
هزینه بهره 100
هزینه ملزومات 100
جمع هزینه ها : 3.900
سود خالص : 3.700


شکل 3-10 : تهیه صورت سرمایه مالک از روی تراز آزمایشی تعدیل شده

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

صورت سرمایه مالک

ماه منتهی به 31 می 2013


حساب مانده
سرمایه برایت در تاریخ 1 می 2013 33.200
سود خالص 3.700
جمع : 36.900
برداشت مالک (1.000)
سرمایه برایت در تاریخ 31 می 2013 35.900


شکل 3-11 : تهیه ترازنامه (بیلان) از روی تراز آزمایشی تعدیل شده

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

ترازنامه

ماه منتهی به 31 می 2013داراییها بدهیها
موجودی نقد 4.800 حسابهای پرداختنی 18.200
حسابهای دریافتنی 2.600 حقوق پرداختنی 900
ملزومات 600 بهره پرداختنی 100
پیش پرداخت اجاره 2.000 درآمد تحقق نیافته خدمات 400
اثاثیه 18.000 اسناد پرداختنی 20.000
کسر می شود : استهلاک انباشته اثاثیه 300 17.700 جمع بدهیها 39.600
ساختمان 48.000
کسر می شود : استهلاک انباشته ساختمان 200 47.800
سرمایه مالک
سرمایه برایت 35.900
جمع داراییها 75.500 جمع بدهیها و سرمایه مالک 75.500آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تراز آزمایشی تعدیل شده

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ملاحظات اخلاقی در حسابداری تعهدی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.