خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: کاربرگ

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: کاربرگ
نویسنده : امیر انصاری
حسابدارها معمولآ از یک کاربرگ استفاده می کنند - یک سند با چندین ستون - تا اطلاعات مربوط به صورتهای مالی را خلاصه وار نمایش دهند. کاربرگ یک دفتر روزنامه، دفتر کل، یا یک صورت مالی نیست. کاربرگ صرفآ یک شیوه خلاصه سازی می باشد که در شناسایی حسابهایی که نیاز به تعدیل و تنظیم دارند کمک می کند. یک صفحه گسترده مانند نرم افزار اکسل برای تهیه کاربرگ بخوبی عمل می کند. توجه داشته باشید که کاربرگ یک سند داخلی می باشد و برای استفاده کنندگان خارجی کاربردی ندارد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشکل 4-2 تا شکل 4-6 فرآیند ایجاد یک کاربرگ معمولی در شرکت اسمارت تاچ را نشان می دهد.


 • نام کسب و کار (شرکت آموزشی اسمارت تاچ)
 • عنوان سند (کاربرگ)
 • دوره پوشش داده شده در کاربرگ (ماه منتهی به 31 می 2013)


تشریح گام به گام کاربرگ، با تمامی مقادیر آنها در شکل 4-2 تا شکل 4-6 آمده است. به سادگی صفحات را تصویر به تصویر دنبال کنید.


 1. عنوان حسابها و مانده تعدیل نشده آنها را ستون تراز آزمایشی، کاربرگ وارد کنید، و در زیر آنها جمع مبالغ را بنویسید. (شکل 4-2) این اطلاعات از دفاتر کل و قبل از انجام ثبتهای تعدیلی می آیند. حسابها در ترتیب صحیح بدنبال هم آمده اند (موجودی نقد در ابتدا، حسابهای دریافتنی دوم، و ... ). جمع مبالغ بدهکار و بستانکار باید با هم برابر باشند. توجه کنید که این دو ستون از کاربرگ دقیقآ مشابه تراز آزمایشی است که در فصل سه دیدید.

 2. شکل 4-2 : تراز آزمایشی

  شرکت آموزشی اسمارت تاچ

  کاربرگ

  ماه منتهی به 31 می 2013


  حساب تراز آزمایشی تعدیلات تراز آزمایشی تعدیل شده صورت سود و زیان ترازنامه
  بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار
  موجودی نقد 4.800
  حسابهای دریافتنی 2.200
  ملزومات 700
  پیش پرداخت اجاره 3.000
  اثاثیه 18.000
  ساختمان 48.000
  استهلاک انباشته اثاثیه
  استهلاک انباشته ساختمان
  حسابهای پرداختنی 18.200
  حقوق پرداختنی
  بهره پرداختنی
  درآمد تحقق نیافته خدمات 600
  اسناد پرداختنی 20.000
  سرمایه برایت 33.200
  برداشت برایت 1.000
  درآمد خدمات 7.000
  هزینه اجاره
  هزینه حقوق 900
  هزینه ملزومات
  هزینه استهلاک اثاثیه
  هزینه استهلاک ساختمان
  هزینه بهره
  هزینه تاسیسات 400
  جمع ستونها 79.000 79.000


 3. ثبتهای تعدیلی را در ستون تعدیلات وارد نمایید، و جمع مبالغ آنها را نیز ذکر کنید. شکل 4-3 شامل ثبتهای تعدیلی ماه می، می باشد که در فصل سه انجام دادیم. ثبتهای تعدیلی ، که در شکل 3-8 دیدید به ستون تعدیلات در کاربرگ منتقل می شود.
 4. مانده تعدیل شده هر حساب را بوسیله جمع کردن ارقام مانده تعدیل نشده و مبلغ تعدیلات محاسبه کنید. مانده تعدیل شده حسابها را در ستون تراز آزمایشی تعدیل شده بنویسید. شکل 4-4 کاربرگی را نشان می دهد که ستون تراز آزمایشی تعدیل شده آن تکمیل شده است. برای مثال،‌ حساب موجودی نقد به روز است،‌بنابراین هیچ تعدیلی در آن صورت نمی پذیرد. مانده تعدیل شده حسابهای دریافتنی که 2.600$ می باشد حاصل جمع 2.200$‌ مانده تعدیل نشده این حساب و 400$ تعدیل می باشد. در مورد ملزومات ما مبلغ 100$ بستانکار را که حاصل تعدیلات می باشد از مبلغ 700$ مانده بدهکار ، تعدیل نشده آن کسر می کنیم. توجه داشته باشید که یک حساب می تواند بیش از یک ثبت تعدیلی داشته باشد. برای مثال، درآمد خدمات،‌در اینجا دارای دو ثبت تعدیلی می باشد. مانده تعدیل شده 7.600$ حاصل جمع مبلغ 7.000$ مانده تعدیل نشده حساب و دو ثبت تعدیلی به رقم 400$ و 200$ می باشدکه در نتیجه آنها مانده تعدیل شده 7.600$ می گردد. همانطور که در تراز آزمایشی دیدید،‌مجموع مبالغ ستون بدهکار و بستانکار در تراز آزمایشی تعدیل شده نیز باید با هم برابر باشند. توجه کنید که سه ستون محاسبه شده در شکل 4-4 دقیقآ ‌شبیه به شکل 3-8 می باشند.
 5. یک خط فرضی در بالای اولین حساب درآمد بکشید (در اینجا حساب درآمد خدمات). هر حساب که در بالای خط قرار می گیرد (حسابهای دارایی، بدهی، و سرمایه) از تراز آزمایشی تعدیل شده به ترازنامه (بیلان) منتقل می گردد. حسابهایی که در زیر خط قرار می گیرند (حسابهای درآمد و هزینه)‌ از تراز آزمایشی تعدیل شده به ستونهای صورت سود و زیان منتقل می شود. همانطور که در شکل 4-5 نشان داده شده است، هر مانده حساب تنها می تواند در یک ستون قرار بگیرد.

 6. در ابتدا،‌ستونهای صورت سود و زیان را همانطور که در شکل زیر می بینید،‌با هم جمع کنید :  صورت سود و زیان

  • بدهکار جمع هزینه ها = 3.900
  • بستانکار جمع درآمد ها = 7.600

  اختلاف بین درآمدها و هزینه ها = 3.700

  سود خالص حاصل شده است، زیرا مجموع بستانکار(درآمدها) از مجموع بدهکار (هزینه ها) بیشتر می باشد.
  سپس ستونهای ترازنامه را با هم جمع کنید :  ترازنامه

  • بدهکار جمع داراییها و برداشت = 77.000
  • بستانکار جمع بدهیها، سرمایه مالک، و استهلاک انباشته = 73.300

  اختلاف = 3.700

  سود خالص حاصل شده است، زیرا مجموع بدهکار بیشتر می باشد. 7. در صورت سود و زیان،‌ سود خالص، یا زیان خالص را محاسبه کنید که اختلاف بین درآمدها و هزینه ها می باشد. مبلغ سود یا زیان خالص را در صورت سود و زیان وارد کنید. همچنین سود یا زیان خالص را بعنوان یک مانده در ترازنامه وارد کنید. سپس ستونهای صورتهای مالی را با هم جمع کنید. شکل 4-6 یک کاربرگ کامل را نشان می دهد.


 8. درآمد (جمع ستونهای بستانکار در صورت سود و زیان) ....... 7.600


  هزینه (جمع ستونهای بدهکار در صورت سود و زیان)......... (3.900)


  سود خالص (سود ویژه) .................................... (3.700)
سود خالص (سود ویژه)


مبلغ 3.700$ سود خالص (سود ویژه) بعنوان مانده بدهکار در صورت سود و زیان وارد می شود. این باعث می شود تا جمع ستونهای بدهکار بالاتر از جمع ستونهای بستانکار در صورت سود و زیان شود. سود خالص همچنین بعنوان مانده بستانکار در ترازنامه گزارش می شود. سود خالص باعث تعادل در ترازنامه می شود. توجه کنید تفاوت بین این ستونها یکسان است : سود خالص.


زیان خالص (زیان ویژه)


اگر هزینه ها از درآمدها بیشتر شوند،‌نتیجه زیان خالص خواهد بود. در این حالت، زیان خالص را در کاربرگ بعد از نتایج گزارش کنید. مبلغ زیان خالص باید در ستون بستانکار صورت سود و زیان ثبت شود (برای برقراری تراز) ، زیان خالص در ستون بدهکار ترازنامه ثبت می شود (برای برقراری تراز). بعد از اتمام، جمع ستونهای بدهکار و بستانکار در هر دو صورت سود و زیان و ترازنامه باید با هم برابر باشند.


حالا چیزهایی را که آموخته اید در مساله 4-1 بصورت عملی بکار ببندید.


نکته کلیدی


کاربرگ یک ابزار است که کل فرآیندهای حسابداری را در یک محل قرار می دهد. بخاطر داشته باشید که در سه ستون اول کاربرگ جمع ستونهای بدهکار و بستانکار با هم برابر می باشند. در ستون 4 و 5 (صورت سود و زیان و ترازنامه) ستونهای بدهکار و بستانکار تا زمانیکه سود یا زیان خالص دوره مالی، در آنها ثبت نگردد با یکدیگر برابر نمی باشند.


مساله 4-1


تراز آزمایشی شرکت "خدمات کاریابی فوق العاده" در تاریخ 31 دسامبر 2014 به شرح زیر می باشد.


شرکت خدمات کاریابی فوق العاده

تراز آزمایشی

31 دسامبر 2014


حساب مانده حساب
بدهکار بستانکار
موجودی نقد 6.000
حسابهای دریافتنی 5.000
ملزومات 1.000
اثاثیه 10.000
استهلاک انباشته اثاثیه 4.000
ساختمان 50.000
استهلاک انباشته ساختمان 30.000
حسابهای پرداختنی 2.000
حقوق پرداختنی
درآمد تحقق نیافته خدمات 8.000
سرمایه مالک 12.000
برداشت مالک 25.000
درآمد خدمات 60.000
هزینه حقوق 16.000
هزینه ملزومات
هزینه استهلاک اثاثیه
هزینه استهلاک ساختمان
هزینه تبلیغات 3.000
جمع ستونها 116.000 116.000


داده های مربوط به ثبتهای تعدیلی به شرح زیر می باشند:


 • الف. ملزومات موجود در پایان سال 200$ .
 • ب. استهلاک اثاثیه 2.000$ .
 • پ. استهلاک ساختمان 1.000$ .
 • ت. حقوق کارمندان که هنوز پرداخت نشده است 500$ .
 • ث. درآمد های معوق (تحقق یافته اما دریافت نشده) خدمات 1.300$ .
 • ج. مبلغ 3.000$ از درآمدهای تحقق نیافته خدمات در طول سال 2014 تحقق یافته اند.


نیازمندیها


کاربرگ شرکت "خدمات کاریابی فوق العاده" را برای سال منتهی به 31 دسامبر 2014 تهیه کنید.


راه حل


شرکت خدمات کاریابی فوق العاده

کاربرگ

سال منتهی به 31 دسامبر 2014


حساب تراز آزمایشی تعدیلات تراز آزمایشی تعدیل شده صورت سود و زیان ترازنامه
بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار
موجودی نقد 6.000 6.000 6.000
حسابهای دریافتنی 5.000 1.300 6.300 6.300
ملزومات 1.000 800 200 200
اثاثیه 10.000 10.000 10.000
استهلاک انباشته اثاثیه 4.000 2.000 6.000 6.000
ساختمان 50.000 50.000 50.000
استهلاک انباشته ساختمان 30.000 1.000 31.000 31.000
حسابهای پرداختنی 2.000 2.000 2.000
حقوق پرداختنی 500 500 500
درآمد تحقق نیافته خدمات 8.000 3.000 5.000 5.000
سرمایه مالک 12.000 12.000 12.000
برداشت مالک 25.000 25.000 25.000
درآمد خدمات 60.000 1.300
3.000 64.300 64.300
هزینه حقوق 16.000 500 16.500 16.500
هزینه ملزومات 800 800 800
هزینه استهلاک اثاثیه 2.000 2.000 2.000
هزینه استهلاک ساختمان 1.000 1.000 1.000
هزینه تبلیغات 3.000 3.000 3.000
جمع ستونها 116.000 116.000 8.600 8.600 120.800 120.800 23.300 64.300 97.500 56.500
سود خالص 41.000 41.000
64.300 64.300 97.500 97.500


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری (استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.