خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری (استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی)

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری (استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی)
نویسنده : امیر انصاری
کاربرگ به حسابدارها کمک می کند تا ثبتهای تعدیلی را انجام دهند، صورتهای مالی را تهیه کنند، و حسابها را ببندند. در ابتدا، بیایید تا صورتهای مالی را تهیه کنیم. ما با بازگشت به مثال در حال اجرای شرکت اسمارت تاچ کار خود را شروع می کنیم، که صورتهای مالی آن در شکل 4-7 نشان داده شده است. توجه کنید که این صورتهای مالی با صورتهای مالی که در فصل سه (شکل 3-9 تا شکل 3-11) دیدید، یکسان هستند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار



تهیه صورتهای مالی از روی یک کاربرگ


کاربرگ میزان سود خالص، یا زیان خالص در دوره مالی را نشان می دهد، اما آن یک سند داخلی می باشد. ما هنوز نیاز داریم تا صورتهای مالی را برای تصمیم گیرندگان بیرونی تهیه کنیم. شکل 4-7 در صفحه بعد صورتهای مالی شرکت اسمارت تاچ در ماه می (مبتنی بر کاربرگی که در شکل 4-6 دیدید) نشان می دهد. ما می توانیم بلافاصله بعد ار تکمیل کاربرگ صورتهای مالی را آماده کنیم.



توقف و تفکر


به صورتهای مالی رسمی در شکل 4-7 و ستونهای صورتهای مالی در کاربرگ شکل 4-6 نگاه کنید. ارقام درآمدها در هر دو برگه یکسان هستند، پس چرا ما باید هم کاربرگ و هم اسناد رسمی مانند صورت سود و زیان را تهیه کنیم؟ پاسخ اینست که کاربرگ عمدتآ توسط تصمیم گیرندگان داخلی استفاده می شود، در حالی که صورتهای مالی رسمی توسط تصمیم گیرندگان بیرونی مورد استفاده قرار می گیرد.




انجام ثبتهای تعدیلی از روی کاربرگ


برای تعدیل حسابها، باید ثبتهای تعدیلی را در دفتر روزنامه انجام داد و سپس آنها را به دفاتر کل منتقل کرد. در فصل سه ما یاد گرفتیم که چگونه ثبتهای تعدیلی را انجام بدهیم. ثبتهای تعدیلی که در کاربرگ و در دفتر روزنامه ثبت شده اند، دقیقآ ثبتهای تعدیلی یکسانی هستند. در شکل 4-8 ثبتهای تعدیلی شرکت اسمارت تاچ که در فصل سه انجام شده بودند، تکرار شده است. همچنین در این شکل، حسابهای درآمد و حسابهای هزینه بعد از انتقال ثبتهای تعدیلی به دفتر کل نشان داده شده اند. حسابهای کل که در تصویر می بینید فقط حسابهای درآمد و هزینه هستند تا بر عملیات بستن حسابها تمرکز کنیم.


شکل 4-7 : صورتهای مالی

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

صورت سود و زیان

ماه منتهی به 31 می 2013


درآمدها :
درآمد خدمات 7.600
هزینه ها :
هزینه حقوق 1.800
هزینه اجاره 1.000
هزینه تاسیسات 400
هزینه استهلاک اثاثیه 300
هزینه استهلاک ساختمان 200
هزینه بهره 100
هزینه ملزومات 100
جمع هزینه ها 3.900
سود خالص 3.700

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

صورت سرمایه مالک

ماه منتهی به 31 می 2013


سرمایه برایت در تاریخ 1 می 2013 33.200
سود خالص 3.700
36.900
برداشت (1.000)
سرمایه برایت در تاریخ 31 می 2013 35.900

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

ترازنامه

در تاریخ 31 می 2013


داراییها بدهیها
موجودی نقد 4.800 حسابهای پرداختنی 18.200
حسابهای دریافتنی 2.600 حقوق پرداختنی 900
ملزومات 600 بهره پرداختنی 100
پیش پرداخت اجاره 2.000 درآمد تحقق نیافته خدمات 400
اثاثیه 18.000 اسناد پرداختنی 20.000
کسر می شود : استهلاک انباشته اثاثیه 300 17.700 جمع بدهیها 39.600
ساختمان 48.000
کسر می شود : استهلاک انباشته ساختمان 200 47.800 سرمایه مالک
سرمایه برایت 35.900
جمع داراییها 75.500 جمع بدهیها و سرمایه مالک 75.500

شکل 4-8: انجام ثبتهای تعدیلی شرکت اسمارت تاچ در دفتر روزنامه و دفتر کل

ثبتهای تعدیلی در دفتر روزنامه


حساب شرح بدهکار بستانکار
الف هزینه اجاره ثبت هزینه اجاره 1.000
الف پیش پرداخت اجاره ثبت هزینه اجاره 1.000
ب هزینه ملزومات ثبت ملزومات مصرف شده 100
ب ملزومات ثبت ملزومات مصرف شده 100
پ هزینه استهلاک اثاثیه ثبت استهلاک اثاثیه 300
پ استهلاک انباشته اثاثیه ثبت استهلاک اثاثیه 300
ت هزینه استهلاک ساختمان ثبت استهلاک ساختمان 200
ت استهلاک انباشته ساختمان ثبت استهلاک ساختمان 200
ث هزینه حقوق و دستمزد تعلق گرفتن هزینه حقوق و دستمزد 900
ث حقوق پرداختنی تعلق گرفتن هزینه حقوق و دستمزد 900
ج هزینه بهره تعلق گرفتن هزینه بهره 100
ج بهره پرداختنی تعلق گرفتن هزینه بهره 100
چ حسابهای دریافتنی تعلق گرفتن درآمد خدمات 400
چ درآمد خدمات تعلق گرفتن درآمد خدمات 400
ح درآمد خدمات تحقق نیافته ثبت درآمد خدمات که پول آن پیشاپیش گرفته شده بود 200
ح درآمد خدمات ثبت درآمد خدمات که پول آن پیشاپیش گرفته شده بود 200




حسابهای کل


درآمد



درآمد خدمات


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
7.000 7.000
400 7.400
200 7.600

هزینه ها



هزینه اجاره


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
1.000 1.000

هزینه حقوق و دستمزد


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
900 900
900 1.800

هزینه ملزومات


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
100 100

هزینه استهلاک اثاثیه


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
300 300

هزینه استهلاک ساختمان


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
200 200

هزینه بهره


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
100 100

هزینه تاسیسات


بدهکار بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
400 400




حسابدارها می توانند از کاربرگ استفاده کنند تا صورتهای مالی ماهیانه (مانند شکل 4-7) را تهیه کنند بدون اینکه ثبتهای تعدیلی را در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت کرده باشند. یک مزیت بزرگ کاربرگ اینست که کسب و کارهای کوچک می توانند تمامی نتایج یک دوره مالی را در یک برگه ببینند. بسیاری از شرکتهای کوچک ثبتهای تعدیلی را فقط در پایان سال مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل انجام می دهند.


حالا ما آماده هستیم تا به آخرین مرحله یعنی بستن حسابها برویم.



آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: کاربرگ

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: بستن حسابها

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.