خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبتهای تعدیلی و ثبتهای بستن حسابها در واحدهای بازرگانی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبتهای تعدیلی و ثبتهای بستن حسابها در واحدهای بازرگانی
نویسنده : امیر انصاری
یک واحد بازرگانی عملیات تعدیل و بستن حسابها را مشابه یک واحد خدماتی انجام می دهد. اگر برای انجام این کار، از کاربرگ استفاده شود، ابتدا ستونهای تراز آزمایشی در کاربرگ وارد می شود، و سپس کاربرگ تکمیل می شود تا سود یا زیان خالص تعیین گردد.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارتعدیل بر اساس شمارش فیزیکی موجودی کالا

در یک سیستم ثبت موجودی کالای دائمی، حساب موجودی کالا همواره باید بروز باشد. اگرچه، میزان موجودی کالای واقعی با موجودی نمایش داده شده در دفاتر حسابداری ممکن است متفاوت باشند. سرقت، و خرابی کالاها، و یا اشتباه در انجام ثبتها، ممکن است اتفاق بیفتد. به همین دلیل، شرکتها حداقل یکبار در سال اقدام به شمارش فیزیکی موجودی کالاهایشان می نمایند. شایعترین زمان شمارش موجودی کالا در پایان سال مالی می باشد. سپس شرکت بر اساس موجودی فیزکی کالاها، اقدام به انجام ثبتهای تعدیلی می نماید.


حساب موجودی کالای شرکت موزیک گرک، مقدار تعدیل نشده 40.500$ را نشان می دهد.


موجودی کالا


تاریخ شرح بدهکار بستانکار
31 دسامبر مانده 40.500 0


اگر هیچ سرقت، خرابی، و یا اشتباهی در ثبت اطلاعات، واقع نشده باشد، شرکت باید موجودی کالایی به ارزش 40.500$ داشته باشد. اما، در تاریخ 31 دسامبر، شرکت موزیک گرک اقدام به شمارش فیزیکی موجودی کالاهایش می نماید، و متوجه می گردد که ارزش کالاهای موجود فقط 40.200$ می باشد.

شرکت موزیک گرک، ثبت تعدیلی مربوط به این کسری در موجودی فیزیکی را به شکل زیر ثبت می کند:


تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
31 دسامبر بهای تمام شده کالاهای فروش رفته ثبت تعدیلی مربوط به کسری موجودی کالا 300
31 دسامبر موجودی کالا ثبت تعدیلی مربوط به کسری موجودی کالا 300


این ثبت، مانده حساب موجودی کالا را طبق واقعیت موجودی فیزیکی، اصلاح می نماید.


موجودی کالا


تاریخ شرح بدهکار بستانکار
31 دسامبر مانده تعدیل نشده 40.500 0
31 دسامبر تعدیل 300
31 دسامبر مانده تعدیل شده 40.200 0


توقف و تفکر


میزان کالاهایی را که یک شرکت برای فروش در اختیار دارد، در نظر بگیرید. در پایان دوره مالی، جمع مبالغی که برای آن موجودی صرف شده است تنها در دو حساب نمایش داده می شوند: موجودی کالا (که یک دارایی است) و بهای تمام شده کالاهای فروش رفته (که یک هزینه می باشد). با این حساب، برای کالاهایی که مفقود یا خراب شده اند ، چه اتفاقی می افتد؟ این مبالغ جزء هزینه های کسب و کار می باشد و در حساب بهای تمام شده کالاهای فروش رفته منظور می گردند، و نه در حساب جداگانه ای.
بستن حسابهای یک واحد بازرگانی


شکل 5-7 ثبتهای بستن شرکت موزیک گرک در ماه دسامبر را نشان می دهد، که مشابه همان مواردی هستند که در فصل 4 آموختید، به استثناء یک سری حسابهای جدید که با رنگ متفاوتی نشان داده شده اند. بستن حسابها همچنان همان معنای به صفر رساندن حسابهایی که در ترازنامه (بیلان) نیستند، می باشد.


شکل 5-7: انجام ثبتهای بستن حسابهای یک واحد بازرگانی - مبالغ فرضی هستند

ثبتهای بستن در دفتر روزنامهحساب بدهکار بستانکار
1 درآمد فروش 169.300
تخفیفات فروش 1.400
برگشتیها و تخفیفات (کمک هزینه) فروش 2.000
خلاصه سود و زیان 165.900
2 خلاصه سود و زیان 112.800
بهای تمام شده کالاهای فروش رفته 90.800
هزینه حقوق 10.200
هزینه اجاره 8.400
هزینه استهلاک 600
هزینه بیمه 1.000
هزینه ملزومات 500
هزینه بهره 1.300
3 خلاصه سود و زیان 53.100
سرمایه مالک 53.100
4 سرمایه مالک 54.100
برداشت مالک 54.100

حسابهای کلخلاصه سود و زیان


شرح بدهکار بستانکار
112.800
165.900
53.100
مانده 0 0
سرمایه مالک


شرح بدهکار بستانکار
54.100
25.900
مانده 0 24.900

برداشت مالک


شرح بدهکار بستانکار
54.100
54.100
مانده 0 0

عملیات بستن حسابهای یک واحد بازرگانی چهار مرحله دارد:


 1. صفر کردن حسابهای درآمد و حسابهای متقابل درآمد، که از طریق حساب خلاصه سود و زیان، صورت می پذیرد. این ثبتهای بستن حسابها، اختلاف بین حسابهای درآمد و حسابهای متقابل آنها را به سمت بستانکار حساب خلاصه سود و زیان منتقل می کند.
 2. صفر کردن حسابهای هزینه، که از طریق حساب خلاصه سود و زیان صورت می پذیرد. این ثبت بستن، مجموع هزینه ها را به سمت بدهکار حساب خلاصه سود و زیان منتقل می کند.
 3. هم اکنون حساب خلاصه سود و زیان، سود و یا زیان خالص مربوط به دوره مالی را در خود دارد. حساب T مربوط به خلاصه سود و زیان را در شکل زیر ببینید:


  خلاصه سود و زیان


  ثبتهای بستن 1 : درآمد ها ثبتهای بستن 2 : هزینه ها
  سود خالص : اگر مانده بستانکار باشد زیان خالص : اگر مانده بدهکار باشد

 4. صفر کردن حساب خلاصه سود و زیان، از طریق حساب سرمایه. این ثبت، سود یا زیان خالص را به حساب سرمایه منتقل می کند.
 5. صفر کردن حساب برداشت از طریق حساب سرمایه. این ثبت، مانده حساب برداشت را به سمت بدهکار حساب سرمایه منتقل می کند.نکته کلیدی


در پایان دوره مالی کلیه حسابهای موقت (حسابهایی که در ترازنامه گزارش نمی شوند) بسته می گردند. بستن حساب بدین معناست که مانده آن را برابر صفر قرار دهیم.آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فروش موجودی کالا

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه صورتهای مالی یک واحد بازرگانی


مطالب مرتبط :

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.