خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه صورتهای مالی یک واحد بازرگانی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه صورتهای مالی یک واحد بازرگانی
نویسنده : امیر انصاری
شکل 5-8 صورتهای مالی شرکت موزیک گرک در سال 2014 را نشان می دهد.صورت سود و زیان

صورت سود و زیان با حساب فروش، بهای تمام شده کالاهای فروش رفته، و سود ناخالص شروع می شود. سپس در ادامه هزینه های عملیاتی می آیند، که در واقع سایر هزینه ها (به غیر از بهای تمام شده کالاهای فروش رفته) می باشند. هزینه های عملیاتی، هزینه های معمولی هستند که طی چرخه عملیات یک کسب و کار اتفاق می افتند (البته به غیر از بهای تمام شده کالاهای فروش رفته).

هر دو واحدهای بازرگانی، و واحدهای خدماتی، هزینه های عملیاتی را در دو طبقه بندی لیست می کنند:


هزینه های فروش


هزینه های فروش، هزینه های مربوط به بازاریابی و فروش محصولات شرکت می باشند. این هزینه های شامل، حقوق کارکنان بخش فروش، کمیسیون فروش، تبلیغات، استهلاک، اجاره فروشگاه، تاسیسات ساختمان فروشگاه، مالیات اموال موجود در ساختمان فروشگاه، و هزینه های تحویل می باشد.


هزینه های عمومی


هزینه های عمومی، هزینه هایی هستند که مربوط به بازاریابی و فروش نمی باشند. این هزینه ها شامل، اجاره دفتر اداری، حقوق کارکنان و مدیران بخشهای اداری، استهلاک، اجاره، که مربوط به فروش نیستند. مانند اجاره دفتر مدیریت اداری. تاسیساتی، که مربوط به فروشگاه نیستند مانند تاسیسات مربوط به ساختمان مدیر اداری. و مالیات اموال مربوط به بخشهای اداری.


سود ناخالص منهای هزینه های عملیاتی برابر با سود عملیاتی یا درآمد حاصل از عملیات می باشد. سود عملیاتی نتایج فعالیتهای مستمر(عملیات عادی) واحد تجاری را اندازه گیری می کند.


آخرین بخش از صورت سود و زیان شرکت موزیک گرک، سایر درآمدها و سایر هزینه های می باشد. این طبقه بندی مربوط به درآمدها و هزینه هایی می باشند که خارج از فعالیت اصلی روزانه و معمول شرکت می باشند. بعنوان مثال درآمد بهره، هزینه بهره، و سود و زیان حاصل از فروش اموال (داراییهای ثابت) شرکت. این موارد با فعالیتهای روزمره و عادی شرکت (که فروش CD می باشد) ارتباطی ندارند. در نتیجه، آنها را در طبقه بندی "سایر" قرار می دهند.


سطر آخر از صورت سود و زیان، سود خالص می باشد:مجموع هزینه ها و زیان - مجموع درآمدها و سود = سود خالص

اصطلاح سطر آخر به معنای نتیجه نهایی می باشد. سطر آخر، سود خالص در صورت سود و زیان می باشد.
صورت سرمایه مالک


صورت سرمایه در یک واحد بازرگانی دقیقآ مشابه صورت سرمایه در یک واحد خدماتی می باشد.


شکل 5-8 : صورتهای مالی

شرکت موزیک گرک

صورت سود و زیان

در تاریخ 31 دسامبر 2014


درآمد فروش 169.300
کسر می شود: برگشتیها و تخفیفات(کمک هزینه ها) 2.000
تخفیفات فروش 1.400 3.400
درآمد خالص فروش 165.900
بهای تمام شده کالاهای فروش رفته 90.800
سود ناخالص 75.100
هزینه های عملیاتی:
هزینه های فروش:
هزینه حقوق 10.200
هزینه های عمومی:
هزینه اجاره 8.400
هزینه بیمه 1.000
هزینه استهلاک 600
هزینه ملزومات 500 20.700
درآمدهای عملیاتی: 54.400
سایر درآمدها و هزینه ها:
هزینه بهره (1.300)
سود خالص 53.100

شرکت موزیک گرک

صورت سرمایه مالک

در تاریخ 31 دسامبر 2014سرمایه مالک در 31 دسامبر 2013 25.900
سود خالص 53.100
79.000
برداشت (54.100)
سرمایه مالک در تاریخ 31 دسامبر 2014 24.900

شرکت موزیک گرک

ترازنامه

در تاریخ 31 دسامبر 2014


داراییها بدهیها
داراییهای جاری: بدهیهای جاری:
موجودی نقد 2.800 حسابهای پرداختنی 39.500
حسابهای دریافتنی 4.600 درآمدهای تحقق نیافته فروش 700
موجودی کالا 40.200 حقوق پرداختنی 400
پیش پرداخت بیمه 200 جمع بدهیهای جاری 40.600
ملزومات 100 بدهیهای بلندمدت:
جمع داراییهای جاری 47.900 اسناد پرداختنی 12.600
داراییهای ثابت: جمع بدهیها: 53.200
اثاثیه 33.200 سرمایه مالک
کسر می شود: استهلاک انباشته 3.000 30.200 سرمایه مالک 24.900
جمع داراییها 78.100 جمع بدهیها و سرمایه مالک 78.100ترازنامه


ترازنامه (بیلان) یک واحد بازرگانی مشابه ترازنامه یک واحد خدماتی می باشد، با این تفاوت که در ترازنامه واحد بازرگانی یک دارایی اضافی بنام موجودی کالا می باشد. واحدهای خدماتی حساب موجودی کالا را ندارند.


شکلهای مختلف صورت سود و زیان : تک مرحله ای و چند مرحله ای


همانطور که در فصل 4 دیدید، ترازنامه در دو شکل ظاهر می گردد:


  • شکل گزارش که در آن داراییها در بالا و سرمایه مالک در پایین گزارش می شود.
  • شکل حساب که در آن داراییها در سمت راست، بدهیها و سرمایه در سمت چپ گزارش می شوند.


صورت سود و زیان نیز دو شکل دارد


  • شکل چند مرحله ای
  • شکل تک مرحله ای


صورت سود و زیان در شکل چند مرحله ایدر یک صورت سود و زیان چند مرحله ای، چند جمع کل مهم لیست می شوند. علاوه بر اینکه در سطر آخر سود خالص گزارش می شود، همچنین جمع سود ناخالص، و جمع درآمدهای عملیاتی نیز گزارش می گردد. صورتهای سود و زیانی که تاکنون دیده اید همگی در شکل چند مرحله ای بوده اند. صورت سود و زیان چند مرحله ای عمومی تر می باشد. صورت سود و زیان چند مرحله ای شرکت موزیک گرک را در شکل 5-8 دیدید.


صورت سود و زیان تک مرحله ای


صورت سود و زیان تک مرحله ای همان صورت سود و زیانی است که در فصل یک مشاهده کردید. در صورت سود و زیان تک مرحله ای همه درآمدها در یکجا و همه هزینه ها در جای دیگر گزارش می شوند. خیلی شرکتها از این شکل صورت سود و زیان استفاده می کنند. صورت سود و زیان تک مرحله ای هزینه ها و درآمدها را از هم تفکیک می کند و بیشتر مناسب شرکتهای خدماتی می باشد، چون در شرکتهای خدماتی سود ناخالص وجود ندارد. شکل 5-9 صورت سود و زیان تک مرحله ای شرکت موزیک گرک را نشان می دهد.


شکل 5-9 : صورت سود و زیان تک مرحله ای

شرکت موزیک گرک

صورت سود و زیان

در تاریخ 31 دسامبر 2014


درآمدها:
درآمد فروش 169.300
کسر می شود: برگشتیها و تخفیفات (کمک هزینه ها) فروش 2.000
کسر می شود: تخفیفات فروش 1.400 3.400
درآمد خالص فروش 165.900
هزینه ها:
بهای تمام شده کالاهای فروش رفته 90.800
هزینه حقوق 10.200
هزینه اجاره 8.400
هزینه بهره 1.300
هزینه بیمه 1.000
هزینه استهلاک 600
هزینه ملزومات 500
جمع هزینه ها 112.800
سود خالص 53.100


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبتهای تعدیلی و ثبتهای بستن حسابها در واحدهای بازرگانی

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سه نسبت برای تصمیم گیری : درصد سود ناویژه، نرخ گردش موجودی، تعداد روزهای انبارداری

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.