خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره آموزشی رایگان ریاضی پایه و پیش جبر برای احمق ها

دوره آموزشی رایگان ریاضی پایه و پیش جبر برای احمق ها
نویسنده : امیر انصاری
در این دوره آموزشی از الفبای کار آغاز می کنیم و قدم به قدم شما را با ریاضی پایه و مبحث جبر آشنا می کنیم. این دوره آموزشی در واقع ترجمه ای از یک کتاب بسیار ارزشمند و مفید است با نام Basic Math & Pre-Algebra For Dummies که نام اصلی کتاب در واقع "ریاضی پایه و پیش جبر برای احمق ها" با نویسندگی مارک زاگارالی (Mark Zegarelli) می باشد. برای احمق ها (For Dummies) یک ناشر جهانی و بسیار معروف است که کتابهای فراوانی را در حوزه های مختلف ارائه کرده است و به جرات می توان گفت یکی از بهترین ناشران آموزشی و مطرح جهان می باشد.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارنکته قابل توجه در مورد این کتاب اینست که برای اولین بار است که در ایران ترجمه می گردد و در حال حاضر اولین و تنها ترجمۀ ارائه شده از این کتاب ارزشمند به صورت اختصاصی توسط سایت خوش آموز ارائه می گردد. امیدوارم که اثر مذکور مفید واقع شود. قطعاً نظرات ارزشمند شما می تواند در این مسیر به ما یاری برساند.

مقدمهبخش 1: خودتان را با مبانی ریاضی پایه مسلح کنید


فصل 1: بازی با اعداد


 1. بازی اعداد
 2. اختراع اعداد
 3. درک دنبالۀ اعداد
 4. دنبالۀ اعداد زوج، دنبالۀ اعداد فرد
 5. شمارش اعداد با سه، چهار، پنج و ...
 6. اعداد مربع
 7. اعداد مرکب
 8. اعداد اول
 9. ضرب کردن سریع با استفاده از توان
 10. خط اعداد
 11. جمع و تفریق با استفاده از خط اعداد
 12. درک هیچی یا صفر
 13. بی نهایت: تصور یک داستان بی پایان
 14. اعداد منفی
 15. عملیات ضرب بر روی خط اعداد
 16. عملیات تقسیم با استفاده از خط اعداد
 17. کسرها: کشف فاصله بین اعداد
 18. چهار مجموعۀ مهم از اعداد
 19. اعداد طبیعی
 20. معرفی اعداد صحیح
 21. اعداد گویا
 22. اعداد حقیقی

فصل 2: همه چیز در انگشتان است - اعداد و ارقام


 1. همه چیز در انگشتان است
 2. تفاوت بین رقم و عدد
 3. ارزش مکانی
 4. تفاوت بین نگهدارندگان جا و صفرهای قبل از اعداد
 5. خواندن اعداد طولانی
 6. گرد کردن و برآورد
 7. گرد کردن اعداد (رند کردن)
 8. برآورد کردن مقادیر برای ساده تر کردن مسائل

فصل 3: چهار عمل اصلی: جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم


 1. جمع کردن چیزها با یکدیگر
 2. تفریق کردن
 3. تفریق اعداد بزرگتر
 4. آیا می توانید یک ده یدکی داشته باشید؟ قرض گرفتن برای تفریق
 5. ضرب کردن
 6. علائم ضرب
 7. حفظ کردن جدول ضرب
 8. معرفی جدول ضرب خلاصه
 9. آشنایی با جدول ضرب کوتاه
 10. محاسبه جدول ضرب 9 با یک ترفند ماهرانه
 11. دو رقمی ها: ضرب اعداد بزرگتر
 12. انجام تقسیم
 13. چه بلایی سر جدول تقسیم آمده است؟
 14. حل شدن مشکل تقسیم های طولانی
 15. تقسیم طولانی - مقسوم علیه یک رقمی
 16. تقسیم و باقیماندۀ تقسیم

بخش 2: درک اعداد صحیح


فصل 4: به کار گیری چهار عمل اصلی


 1. به کار گیری چهار عمل اصلی
 2. دانستن ویژگی های چهار عمل اصلی
 3. عملیات معکوس (Inverse operations)
 4. عملیات جابجایی پذیری (Commutative operations)
 5. عملیات شرکت پذیری (Associative operations)
 6. توزیع برای ساده تر کردن کارها
 7. چهار عمل اصلی با اعداد منفی
 8. جمع و تفریق اعداد منفی
 9. ضرب و تقسیم اعداد منفی
 10. درک واحدها (Units)
 11. ضرب و تقسیم واحدها (units)
 12. درک نابرابری ها (Inequalities)
 13. درک توان ها (exponents)
 14. دانستن ریشه ها
 15. محاسبۀ قدر مطلق (absolute value)

فصل 5: ارزیابی عبارات حسابی


 1. معادلات، عبارات، و ارزیابی
 2. برابری برای همه: معادلات (Equations)
 3. سه ویژگی برابری (equality)
 4. این فقط یک عبارت است
 5. ارزیابی وضعیت
 6. کنار هم قرار دادن برابری، عبارات و ارزیابی
 7. معرفی ترتیب عملیات
 8. بکار بردن ترتیب عملیات ها بر روی عبارات چهار عمل اصلی
 9. عبارتهای فقط شامل جمع و تفریق
 10. عبارتهای فقط شامل ضرب و تقسیم
 11. عبارتهای دارای عملگرهای ترکیبی
 12. ترتیب عملیات ها در عبارتهای دارای توان
 13. عبارتهای دارای پرانتز

فصل 6: تبدیل کلمات به اعداد


 1. تبدیل کلمات به اعداد
 2. باطل کردن طلسم دو افسانه در مورد مسأله های داستانی
 3. حل مسأله های داستانی ساده
 4. تبدیل مسأله های داستانی به معادلات کلمات
 5. متصل کردن اعداد به کلمات
 6. حل کردن مساله های داستانی پیچیده تر
 7. کار با اعداد بزرگتر در مسأله ها
 8. اطلاعات بیش از حد
 9. همۀ اینها را کنار هم بگذار

فصل 7: بخش پذیری


 1. بخش پذیری (divisibility)
 2. دانستن ترفندهای بخش پذیری
 3. بررسی بخش پذیری با جمع کردن ارقام عدد
 4. بخش پذیری بر 9
 5. بخش پذیری بر 11
 6. شناسایی اعداد اول و اعداد مرکب

فصل 8: فاکتورها و مضرب ها


 1. فاکتورها و مضرب ها
 2. شش روش برای گفتن یک چیز مشابه
 3. مرتبط کردن عامل ها و مضرب ها
 4. عامل ها (فاکتورها)
 5. تولید کردن فاکتورهای (عامل های) یک عدد
 6. فاکتورهای عدد اول (Prime factors)
 7. پیدا کردن فاکتورهای اول عدد 100 و اعداد کوچکتر از آن
 8. فاکتورهای اول اعداد بزرگتر از 100
 9. پیدا کردن بزرگترین فاکتور مشترک
 10. مضرب ها (multiples)
 11. پیدا کردن کوچکترین مضرب مشترک

بخش 3: کسرها، اعشار، و درصد


فصل 9: کسرها


 1. کسرها (Fractions)
 2. بریدن یک کیک به قسمتهای کوچکتر
 3. فرهنگ واژگان مرتبط با کسرها
 4. افزایش و کاهش عبارت های کسرها
 5. افزایش عبارات (صورت و مخرج) کسر
 6. ساده کردن کسرها
 7. ساده کردن کسرها با روش رسمی
 8. ساده کردن کسرها با روش غیر رسمی
 9. تبدیل بین اعداد مختلط و کسرهای بزرگتر از واحد
 10. شناخت اجزاء یک عدد مخلوط
 11. تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد
 12. تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط
 13. درک ضرب متقاطع (Cross-multiplication)

فصل 10: کسرها و چهار عمل اصلی


 1. کسرها و چهار عمل اصلی
 2. ضرب و تقسیم کسرها
 3. یک ساده ترین عدد می باشد
 4. تقسیم کسرها
 5. جمع کسرها
 6. جمع زدن کسرهای دارای مخرج یکسان
 7. جمع زدن کسرهای دارای مخرج متفاوت
 8. روش آسان جمع زدن کسرها
 9. ترفندی برای جمع سریعتر کسرها
 10. جمع زدن کسرها با روش سنتی
 11. بهترین روش را انتخاب کنید
 12. تفریق کسرها
 13. تفریق کسرهای دارای مخرج یکسان
 14. تفریق کسرهای دارای مخرج متفاوت
 15. ضرب و تقسیم اعداد مختلط
 16. جمع و تفریق اعداد مختلط

فصل 11: اعداد اعشاری (Decimals)


 1. اعداد اعشاری
 2. شمارش دلار و اعداد اعشاری
 3. ارزش مکانی در اعداد اعشاری
 4. دنباله صفرهای بعد از اعشار (Trailing zeros)
 5. تغییر مکان ممیز اعشاری
 6. گرد کردن اعداد اعشاری (Rounding decimals)
 7. چهار عمل اصلی با اعداد اعشاری
 8. جمع کردن اعداد اعشاری
 9. تفریق اعداد اعشاری
 10. ضرب اعداد اعشاری
 11. تقسیم اعداد اعشاری
 12. تبدیل بین اعداد اعشاری و کسرها
 13. تبدیل اعداد اعشاری به کسرها
 14. تبدیل کسرها به اعداد اعشاری

فصل 12: درصد (Percents)


 1. درصدها (percents)
 2. رفتار با درصدهای بزرگتر از 100%
 3. تبدیل بین درصدها، اعداد اعشاری، و کسرها
 4. تبدیل درصدها به اعداد اعشاری
 5. تبدیل درصدها به کسرها
 6. حل کردن مساله های درصد
 7. کنار هم قرار دادن همۀ مسائل درصد

فصل 13: مسأله های داستانی با کسرها، اعداد اعشاری، و درصدها


 1. مسأله های داستانی با کسرها، اعداد اعشاری، و درصدها
 2. جمع و تفریق بخشهایی از کل در مساله های داستانی
 3. مسائلی در مورد ضرب کسرها
 4. ضرب اعداد اعشاری و درصدها در مسائل داستانی
 5. مدیریت افزایش و کاهش درصد در مسأله های داستانی

بخش 4: نمودارها، اندازه ها، آمارها، و مجموعه ها


فصل 14: نمایش اعداد با نماد علمی


 1. مختصر کردن اعداد با نماد علمی (Scientific Notation)
 2. نمایش مضرب های ده به شکل توان
 3. کار با نماد علمی (Scientific Notation)

فصل 15: وزنه ها و اندازه گیری


 1. وزنه ها و اندازه گیری
 2. بررسی تفاوتهای بین سیستم های انگلیسی و متریک
 3. برآورد و تبدیل بین سیستم انگلیسی و متریک

فصل 16: هندسه پایه (Geometry)


 1. هندسه پایه (Geometry)
 2. هندسۀ مسطحه: نقطه، خط، زاویه، و شکل
 3. اشکال دو بعدی
 4. هندسه فضایی
 5. محیط، مساحت، مساحت رویه، و حجم

فصل 17: نمودارها (Graphs)


 1. نمودارها (Graphs)
 2. سه سبک نمودار مهم
 3. مختصات دکارتی (Cartesian Coordinates)

فصل 18: حل کردن مسائل داستانی هندسه و اندازه گیری


 1. حل کردن مسائل داستانی هندسه و اندازه گیری
 2. حل کردن مسائل اندازه گیری با زنجیرۀ تبدیل
 3. حل کردن مسائل داستانی هندسه
 4. کنار هم قرار دادن هندسه و اندازه گیری

فصل 19: آمار و احتمال


 1. آمار و احتمال (Statistics and Probability)
 2. آمار پایه (Basic Statistics)
 3. احتمال پایه (Basic Probability)

فصل 20: نظریه مجموعه ها (Set Theory)


 1. نظریه مجموعه ها (Set Theory)
 2. درک مجموعه ها (Sets)
 3. عملیات مجموعه ها

بخش 5: مقدمه ای بر جبر (Algebra)


فصل 21: جبر (Algebra) و عبارات جبری (Algebraic Expressions)


 1. جبر و عبارات جبری
 2. عبارات جبری (Algebraic Expressions)
 3. ساده کردن عبارات جبری

فصل 22: معادلات جبری (Algebraic Equations)


 1. معادلات جبری (Algebraic Equations)
 2. درک معادلات جبری
 3. قانون تعادل: پیدا کردن x
 4. بازچینش معادله و منزوی کردن x

فصل 23: مسائل داستانی جبر (Algebra Word Problems)


 1. مسائل داستانی جبر
 2. حل کردن مسائل داستانی جبر در پنج مرحله
 3. متغیر خود را هوشمندانه انتخاب کنید
 4. حل کردن مسائل جبری پیچیده تر

بخش 6: بخش ده ها


فصل 24: ده مفهوم کلیدی ریاضی که نباید نادیده بگیرید


 1. ده مفهوم کلیدی در ریاضی که نباید نادیده بگیرید

فصل 25: ده مجموعه مهم اعداد که باید بدانید


 1. ده مجموعه مهم اعداد که باید بشناسیدنمایش دیدگاه ها (58 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز