خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تفاوت بین نگهدارندگان جا و صفرهای قبل از اعداد

تفاوت بین نگهدارندگان جا و صفرهای قبل از اعداد
نویسنده : امیر انصاری
اگر چه رقم 0 ارزشی را به یک عدد اضافه نمی کند، با این حال به عنوان یک نگهدارندۀ جا عمل می کند تا سایر ارقام در محل صحیح خودشان قرار بگیرند. برای مثال، عدد 5,001,000 به شکل زیر می شکند:


5,000,000 + 1,000
حالا فرض کنید که مشابه شکل 2-2 بخواهید تمامی 0 ها را از نمودار بیرون بریزید.

تفاوت بین نگهدارندگان جا و صفرهای قبل از اعداد
هم اکنون نمودار به شما می گوید که:
 5,001,000 = 50 + 1
واضحاً این پاسخ اشتباه است!

به خاطر داشته باشید: به عنوان یک قانون، اگر 0 در سمت راست حداقل یک رقم به غیر از 0 ظاهر شود، در اینجا آن 0 یک نگهدارندۀ جا می باشد. صفرهایی که نگهدارندۀ جا هستند، مهمند، همواره هنگام نوشتن اعداد آنها را قرار بدهید. با این وجود، اگر 0 در سمت چپ تمامی ارقام دیگر به غیر از 0 ظاهر شود، یک صفر قبل از عدد می باشد. صفرهای قبل از اعداد هیچ هدفی را در یک عدد برآورده نمی کنند، بنابراین حذف آنها یک شیوۀ رایج است. برای مثال عدد 003,040,070 را در شکل 3-2 ببینید.

تفاوت بین نگهدارندگان جا و صفرهای قبل از اعداد
در اینجا دو صفر اول، صفرهای قبل از عدد می باشند، چرا که در سمت چپ رقم 3 ظاهر شده اند. شما می توانید این صفرها را از عدد حذف کنید، تا عدد 3,040,070 باقی بماند. بقیۀ صفرهای باقی مانده، از آنجا که همگی در سمت راست رقم 3 می باشند، پس نگهدارندۀ جا هستند و مطمئن شوید که حتماً آنها را نوشته اید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.