خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


خواندن اعداد طولانی

خواندن اعداد طولانی
نویسنده : امیر انصاری
هنگامی که شما یک عدد طولانی را می نویسید، از علامت کاما (ویرگول) برای جدا کردن دوره ها استفاده می کنید. دوره ها از سه گروه ساده تشکیل شده اند. آنها به شما کمک می کنند تا اعداد طولانی را خواناتر کنید. برای مثال، در اینجا تقریباً طولانی ترین عددی را که ممکن است دیده باشید، داریم:234,845,021,349,230,467,304

شکل 4-2 یک نسخه بزرگتر از جدول ارزش مکانی را نشان می دهد.

خواندن اعداد طولانی
ترجمه شکل: یک ها، هزار ها، میلیون ها، میلیارد ها، تریلیون ها، کوادریلیون ها، کوئینتیلیون ها

این نسخه از جدول ارزش مکانی، در خواندن اعداد به شما کمک می کند. از سمت چپ شروع به خواند کنید. در اینجا داریم:

دویست و سی و چهار کوئینتیلیون و هشتصد و چهل و پنج کوادریلیون و بیست و یک تریلیون و سیصد و چهل و نه بیلیون (میلیارد) و دویست و سی میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و سیصد و چهار

به یاد داشته باشید: در انگلیسی، برخلاف فارسی از واژه "و" که معادل انگلیسی آن and می باشد، برای خواندن اعداد استفاده نمی شود. در ادامه معادل انگلیسی این عدد را می بینید:

Two hundred thirty-four quintillion, eight hundred forty-five
quadrillion, twenty-one trillion, three hundred forty-nine billion, two hundred
thirty million, four hundred sixty-seven thousand, three hundred four

یادداشت مترجم: لیست اعداد دیگر را که در جدول فوق نیامده است، در اینجا صرفاً جهت اطلاع ذکر می کنم. این لیست به ترتیب از کوچک به بزرگ نوشته شده است.

نماد
علمی
مقیاس
کوچک
مقیاس
بزرگ
پیشوند
اس آی
نماد
اس آی
۱۰۰ یک یونی u
۱۰۱ ده دکا da
۱۰۲ صد هکتو h
۱۰۳ هزار کیلو k
۱۰۴ ده هزار
۱۰۵ صد هزار
۱۰۶ میلیون مگا M
۱۰۹ بیلیون میلیارد گیگا G
۱۰۱۲ تریلیون بیلیون ترا T
۱۰۱۵ کوآدریلیون بیلیارد پتا P
۱۰۱۸ کوینتیلیون تریلیون اگزا E
۱۰۲۱ سکستیلیون تریلیارد زِتا Z
۱۰۲۴ سپتیلیون کوآدریلیون یُتا Y
۱۰۲۷ اکتیلیون کادریلیارد اگزونا X
۱۰۳۰ نانیلیون کوینتیلیون وکا V
۱۰۳۳ دسیلیون کوانتینیارد مکا Me
۱۰۳۶ آندسیلیون سکستیلیون
۱۰۳۹ دیودسیلیون سکستیلیارد
۱۰۴۲ تریدسیلیون سپتیلیون
۱۰۴۵ کواتیوردسیلیون سپتیلیارد
۱۰۴۸ کویندسیلیون اکتیلیون
۱۰۵۱ سکسدسیلیون اکتیلیارد
۱۰۵۴ سپتدسیلیون نانیلیون
۱۰۵۷ اُکتودسیلیون نانیلیارد
۱۰۶۰ نومدسیلیون دسیلیون
۱۰۶۳ ویجینتیلیون دسیلیارد
۱۰۶۶ آنویجینتیلیون آندسیلیون
۱۰۶۹ دویجینتیلیون آندسیلیارد
۱۰۷۲ ترسویجینتیلیون دودسیلیون
۱۰۷۵ کوادرویجینتیلیون دودسیلیارد
۱۰۷۸ کوینکاویجینتیلیون تریدسیلیون
۱۰۸۱ سیسویجینتیلیون تریدسیلیارد
۱۰۸۴ سپتمویجینتیلیون کوادردسیلیون
۱۰۸۷ آکتوویجینتیلیون کوادردسیلیارد
۱۰۹۰ نومویجینتیلیون کویندسیلیون
۱۰۹۳ تریویجینتیلیون کویندسیلیارد
۱۰۹۶ آنتریویجینتیلیون سیدسیلیون
۱۰۹۹ دوتریویجینتیلیون سیدسیلیارد
۱۰۱۰۰ گوگول گوگول
۱۰googol گوگول پلکس گوگول پلکس
۱۰googolplex گوگول پلکسیان گوگول پلکسیان

در ادامه معادل انگلیسی اسامی اعداد را می بینید.

هزار (thousand)
میلیون (million)
میلیارد (milliard)
بیلیون (billion)
تریلیون (trillion)
کوادریلیون (quadrillion)
کوئینتیلیون (quintillion)
سیکستیلیون (sixtillion)
سپتیلیون (septillion)
اکتیلیون (octillion)
نونیلیون (nonillion)
دسیلیون (decillion)
آن دسیلیون (Undecillion)
دو دسیلیون (Dodecillion)
تری دسیلیون (Tredecillion)
کواتر دسیلیون (Quattordecillion)
کوئین دسیلیون (Quindecillion)
سیکس دسیلیون (Sixdecillion)
سپتن دسیلیون (Septendecillion)
اکتو دسیلیون (Octodecillion)
نووم دسیلیون (Novemdecillion)
ویجینتیلیون (Vigintillion)
آن ویجینتیلیون (Unviigintillion)
دو ویجینتیلیون (Doviigintillion)
تری ویجینتیلیون (Treviigintillion)
کواتر ویجینتیلیون (Quattorviigintillion)
کوئین ویجینتیلیون (Quinviigintillion)
سیکس ویجینتیلیون (Sixviigintillion)
سپتن ویجینتیلیون (Septenviigintillion)
اکتو ویجینتیلیون (Octoviigintillion)
نووم ویجینتیلیون (Novemviigintillion)
نمایش دیدگاه ها (12 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.