خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


توزیع متغیرها (Distributing variables)

توزیع متغیرها (Distributing variables)
نویسنده : امیر انصاری
توزیع متغیرها (Distributing variables) بر روی جملات موجود در یک عبارت جبری شامل قوانین ضرب و قوانین توانها می باشد. هنگامی که متغیرهای متفاوت در یکدیگر ضرب می شوند، می توانند کنار همدیگر نوشته شوند و نیاز هم نیست بین آنها علامت ضرب باشد. اگر به عنوان بخشی ازتوزیع، متغیرهایی که در یکدیگر ضرب می شوند، یکسان باشند، سپس توانهای آنها با یکدیگر جمع می شود.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاریادتان باشد: هنگام ضرب فاکتورهای دارای پایه یکسان، توانهایشان را با هم جمع بزنید:
توزیع متغیرها (Distributing variables)

اجازه بدهید چندتا مسأله توزیع به شما نشان بدهم که شامل فاکتورهای توان دار می باشند.

مثال: متغیر a را در عبارتهای داخل پرانتز توزیع کنید:

a را در هر جمله ضرب کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
از قوانین توانها برای ساده سازی استفاده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
مثال: این عبارت را ساده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
جمله z4 با ضرب کردن آن در هر جمله توزیع کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
با جمع زدن توانها عبارت را ساده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
یادتان باشد: توان 0 به این معنا می باشد که مقدار عبارت 1 می باشد. برای هر عدد حقیقی x داریم 1 = x0 ، مقدار x نمی تواند 0 باشد.

شما توانهای دارای علامت متفاوت را با قوانین جمع و تفریق اعداد علامت دار، با هم ترکیب می کنید. توانهای کسری بعد از پیدا کردن مخرج مشترک و بر اساس قوانین جمع و تفریق کسرها، با یکدیگر ترکیب می شوند. توانهایی که به شکل کسر نامتعارف (improper fraction) باشند، به همان شکل دست نخورده باقی می مانند و نیازی نیست تا آنها را به شکل عدد مختلط بنویسید.

مثال بعدی به شما نشان می دهد اگر بیش از یک متغیر داشته باشید چه اتفاقی می افتد - و چگونه باید از قوانین جمع زدن توانها خیلی بادقت استفاده کنید.

مثال: این عبارت را با توزیع ساده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
هر جمله را در ضرب کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
در هر جمله ضرب را تکمیل کنید. هر جا لازم باشد توانها را با یکدیگر جمع بزنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
کار تمام شد! هیچ جمله مشابه دیگری برای ترکیب کردن یافت نمی شود.

مثال بعدی با اعداد منفی در هم آمیخته است.

مثال: این عبارت را با توزیع ساده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
هر جمله را در ضرب کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
عملیات ضرب را در هر جمله تکمیل کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)

حاصل توانهای منفی پاسخهای کسری می شود


همانطور که عنوان این بخش نشان می دهد، یک پایه که دارای توان منفی باشد می تواند به یک کسر تبدیل شود. پایه و توان بخشی از مخرج کسر می شوند، اما در این فرآیند توان علامت منفی اش را از دست می دهد. در نهایت با قرار دادن 1 در صورت کسر کار را تمام می کنید.

یادتان باشد: فرمول تغییر دادن توان منفی به کسر این می باشد:
توزیع متغیرها (Distributing variables) برای مشاهده اطلاعات بیشتر در این زمینه، فصل 4 را ببینید.

در مثال بعدی، به شما نشان می دهم چگونه یک توان منفی به یک پاسخ کسری منجر می شود.

مثال: این عبارت را ساده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
جمله را در هر جمله داخل پرانتز توزیع کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
اعداد را در یکدیگر ضرب کنید و توانها را با هم جمع بزنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
فاکتوری از b که توان آن 0 می باشد تبدیل به 1 می گردد:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
مرحله بعدی پاسخ نهایی را بدون توانهای منفی نشان می دهد - برای این کار از فرمول تبدیل توانهای منفی به کسرها استفاده شده است:

توزیع متغیرها (Distributing variables)

کار با توانهای کسری


توانهایی که کسری می باشند به همان شیوه مشابه توانهای اعداد صحیح کار می کنند. هنگامی که فاکتورهای دارای پایه یکسان را در یکدیگر ضرب می کنید، توانها با یکدیگر جمع می شوند. تنها تفاوت در اینست که کسرها باید دارای مخرج یکسان باشند تا بتوانند با هم جمع زده شوند. (صرفاً به دلیل اینکه توانها کسری هستند، قوانین تغییری نمی کنند.)

مثال: این عبارت را توزیع و ساده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
فاکتور را در هر جمله ضرب کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
متغیرها را بازچینش کنید و توانها را با یکدیگر جمع بزنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
جمع زدن کسرها را تکمیل نمایید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
یادتان باشد: رادیکال ها (Radicals) می توانند به عباراتی با توانهای کسری تبدیل گردند. این موضوع در زمانیکه می خواهید جملاتی را که دارای پایه یکسان می باشند با یکدیگر ترکیب کنید و برخی پایه ها زیر رادیکال می باشند، سودمند می باشد.

توزیع متغیرها (Distributing variables)
هنگامی که در مسأله رادیکال داشته باشید، اگر ابتدا همه چیز را به توان های کسری تبدیل کنید، توزیع ساده تر می گردد. (برای اطلاعات بیشتر در مورد توانها و رادیکال ها فصل 4 را ببینید.)

یادتان باشد: قانون به توان رساندن توان این می باشد که توانها را در یکدیگر ضرب کنید. برای مثال:
توزیع متغیرها (Distributing variables)

مثال: این عبارت را با توزیع ساده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
نمادهای رادیکال را به توان های کسری تبدیل کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
از قانون به توان رساندن توان استفاده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
جمله بیرون پرانتز را بر روی هر جمله داخل پرانتز توزیع کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
توانهای متغیرها را با یکدیگر جمع بزنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)
توان های کسری را ساده کنید:

توزیع متغیرها (Distributing variables)


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.