خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


مهار کردن اعداد بزرگ و کوچک در عبارات درجه دوم

مهار کردن اعداد بزرگ و کوچک در عبارات درجه دوم
نویسنده : امیر انصاری
برخی از عبارتهای کاملاً خوب درجه دوم برای رسیدگی نامناسب می باشند. برخی از آنها با فاکتورگیری می توانند بهتر شوند. برخی از آنها قصدشان اینست که با شما همکاری نکنند - شما در آنها گیر می کنید. در این بخش من به ابزار محبوبم برای ساده سازی برمی گردم: پیدا کردن بزرگترین فاکتور مشترک. اگر جملات در یک عبارت درجه دوم چیز مشترکی داشته باشند، سپس می توانید آن اشتراکات را فاکتور بگیرید، و در نهایت به عبارتی خواهید رسید که رسیدگی به آن منطقی تر است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین عبارات درجه دوم را با فاکتورگیری از بزرگترین فاکتور مشترک، باز نویسی کنید:

 • : این عبارت درجه دوم با فاکتورگیری از فاکتورهای مشترک و مرتب سازی نتایج در یک عبارت زیبا و سازماندهی شده، می تواند قابل استفاده تر شود. این عبارت اعداد بزرگی دارد، اما هر عدد را می توانید بر فاکتور مشترک آنها یعنی 800 تقسیم کنید:

  مهار کردن اعداد بزرگ و کوچک در عبارات درجه دوم
 • : این جملات دارای چهار متغیر مختلف با توان 2 هستند. با این حال، فقط x است که در یک جمله با توان 1 ظاهر شده است. بنابراین، شما ممکن است انتخاب کنید تا این عبارت را به شکل درجه دوم به لحاظ x بنویسید و برخی از متغیرهای دیگر را فاکتور بگیرید. عبارت را به شکل کاهش توان های x بنویسید:

  مهار کردن اعداد بزرگ و کوچک در عبارات درجه دوم
  بزرگتری فاکتور مشترک را که a2 می باشد پیدا کنید و آن را فاکتور بگیرید:

  مهار کردن اعداد بزرگ و کوچک در عبارات درجه دوم
 • : این عبارت آخر متشکل از توان y و ضریبهایی خیلی کوچک می باشد. بزرگترین فاکتور مشترک را پیدا کنید، که برابر با 0.000000004 می باشد و آن را فاکتور بگیرید:

  مهار کردن اعداد بزرگ و کوچک در عبارات درجه دومنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.