خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترسیم نقاط در صفحه مختصات

ترسیم نقاط در صفحه مختصات
نویسنده : امیر انصاری
برای ترسیم یک نقطه در صفحه مختصات، به مختصات نقطه نگاه کنید - مختصات اعدادی اند که در داخل پرانتز هستند. اولین عدد به شما می گوید از مبدأ به کدام سمت به صورت افقی حرکت کنید. مداد خود را در مبدأ قرار بدهید، اگر عدد مثبت باشد به سمت راست و اگر عدد منفی باشد به سمت چپ حرکت کنید. سپس، از آن نقطه، در صورتی که عدد دوم مثبت باشد به سمت بالا و در صورتی که عدد دوم منفی باشد به سمت پایین حرکت کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارنقاط زیر در شکل 5-19 ترسیم شده اند. حروف الفبا به عنوان اسامی نقاط بکار رفته اند تا شما بتوانید مختصات را با هر نقطه مقایسه کنید.
$$
\begin{array}{|c|c|} \hline
A (9, 0) & B (7, 4) \\ \hline
C (3, 8) & D (0, 7) \\ \hline
E (-2, 2) & F (-8, 0) \\ \hline
G (-5, -3) & H (0, -3) \\ \hline
J (3, -2) & K (8, -7) \\ \hline
\end{array}
$$
ترسیم نقاط در صفحه مختصات
نکات فنی: اگر همچون عقاب چشمان تیز بینی داشته باشید، احتمالاً متوجه شده اید که در شکل 5-19 بین \(H\) و \(J\) چیزی از قلم افتاده است. هنگامی که برای نقاط برچسبی با حروف الفبا انتخاب می کنید، سعی کنید تا از حرف \(I\) و همچنین حرف \(O\) استفاده نکنید، این حروف به سادگی می توانند با \(1\) و \(0\) اشتباه گرفته شوند.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.