خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


1. آموزش حسابداری مقدماتی

1. آموزش حسابداری مقدماتی
نویسنده : -
مقدمه:


هدف ازبرگزاری این دوره آموزش اصول ومفاهیم حسابداری به زبانی ساده وشیوا برای استفاده عموم وافرادی كه نیازبه یادگیری این دانش دارندمیباشد.سعی میكنیم مطالب رابصورت خلاصه ومفید وكاربردی باذكر مثالهای ساده وقابل فهم بیان نماییم امیداوریم كه مفیدفایده باشد.

فصل اول:آشنایی باحسابداری

تاریخچه حسابداری:

درواقع تاریخچه حسابداری به تاریخ تمدن بشری میرسد.اولین مدارك بدست آمده حسابداری درجهان به لوحه های سفالین ازتمدن سومردربابل كه اشاره به پرداخت دستمزدتعدادی كارگرداردبرمیگردد.قراین وشواهد نشان میدهند كه درتمدنهای مصر ورم ویونان باستان نیزنوعی كنترلهای حسابداری برقراربوده است .
حسابداری آكادمیك بابایش ازپانصدسال سابقه توسط فردی ایتالیایی بنام لوكاپاچیولی(1495میلادی)كه فردی ریاضیدان بود پایه گذاری شد.بااینكه وی روش حسابداری دوطرفه راتدوین كردونه اختراع اوراپدرعلم حسابداری مینامند.وی یك كشیش بودكه مهارت ریاضی وتجزیه وتحلیل گری خودررادرجهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه بكاربرد.كتاب پاچیولی بدلیل سادگی وداشتن ارزشهای علمی درقرون پانزدهم وشانزدهم به اغلب زبانها ترجمه ومورداستفاده قرارگرفت.باتولدانقلاب صنعتی درانگلستان نیازروبه تزایدی به حسابداری احساس ودرنتیجه موجب توسعه این دانش گردید.درواقع حسابداری همزمان باپیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه وتكامل پیداكرد.

تعریف حسابداری:

برای حسابداری تعاریف بسیاری وجوودارددرگذشته حسابداری رابعنوان یك فن وهنر تعریف میكردند ولی امروزه دیگر حسابداری رادیگرفن نمیدانند بلكه آنرافرایند یا سیستم اطلاعاتی دانسته وآنرا اینگونه تعریف نموده اند:
حسابداری دانشی است كه بابكارگیری آن اطلاعات ورویدادهای دارای اثرمالی دریك بنگاه اقتصادی: جمع آوری، تلخیص، تجزیه وتحلیل ، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی وگزارش میشود.
نكته حایزاهمیت درتعریف حسابداری این است كه هركدام ازكلمات حاوی مفاهیمی است كه بادرك صحیح آنها یادگیری حسابداری راآسان مینماید.

ماهیت حسابداری:

حسابداری كه اغلب زبان تجارت خوانده میشود،روشهایی است قراردادی كه توسط كارشناسان وانجمنهای حرفه ای حسابداری تدوین گردیده،به تدریج موردقبول همگان قرارگرفته وقابل تغییروتصحیح می باشد.درواقع درحسابداری ،ماباپایه گذاری یك سری ضوابط وقراردادها میخواهیم اطلاعات لازم رابرای حل مسایل مالی یك بنگاه اقتصادی رابه دست آوریم.
حال كه حسابداری راتعریف وماهیت آنراشناختیم بهتراست با موسساتی كه ازخدمات حسابداری استقاده مینمایند بصورت مختصری آشناشویم.
1-موسسات خدماتی:موسساتی هستند كه درازای اریه خدمات به مشتریان حق الزحمه یاكارمزددریافت میكنندمانندهتلها،تعمیرگاهها،بانكهاو ...
2-موسسات بازرگانی:موسساتی هستندكه به كارخریدوفروش كالااشتغال دارندمانند شركتهای پخش كالا
3-موسسات تولیدی:موسساتی هستند كه بابكارگیری موادخام ،سرمایه ونیروی انسانی به تولیدانواع كالاهااشتغال دارند مانندخودروسازها،شركتهای دارویی و ...
تقسیم بندی فوق درواقع ازنظرنوع فعالیت واحدهای اقتصادی میباشد تقسیم بندیهای دیگری نیزبرای واحدهای اقتصادی میتوان داشت كه بصورت مختصربه آنها اشاره مینماییم:

تقسیم بندی واحدهای اقتصادی ازنظرنوع مالكیت:

1-دولتی
2-تعاونی
3-خصوصی

تقسیم بندی واحدهای اقتصادی ازنظرهدف فعالیت:

1-انتفاعی
2-غیرانتفاعی

تقسیم بندی واحدهای اقتصادی ازنظرتعدادمالكان:

1-تك مالكی
2-تضامنی
3-سهامی

تقسیم بندی واحدهای اقتصادی ازنظرقانون(ماده20قانون تجارت)

1-تضامنی
2-سهامی كه به دونوع عام وخاص قابل تاسیس میباشد.
3-مسولیت محدود
4-مختلط سهامی
5-مختلط غیرسهامی
6-تعاونی
7-نسبی

مفروضات واصول پذیرفته شده حسابداری:

باید بدانیدكه حسابداری براساس یك سری مفروضات بنیادی واصول پذیرفته شده پایه گذاری میشودكه درذیل با آنها آشنا میشویم.

مفروضات حسابداری:

1-فرض تفكیك شخصیت:درحسابداری ،هرواحداقتصادی میبایست به عنوان یك واحدمجزا(شخصیت حقوقی مستقل)ازمالك یا مالكان آن وسایرموسسات درنظرگرفته شود.
2-فرض واحداندازه گیری: كلیه عملیات ومعاملات موسسه باید برحسب واحد پولی اندازه گیری وگزارش شود یعنی فقط رویدادهای ثبت میشوندكه قابل تقویم به پول باشد.
3-فرض تداوم فعالیت:بدین معنی میباشد كه واحداقتصادی برای آینده ای قابل پیش بینی به فعالیت خودادامه میدهد وقصدتعطیلی ویا انحلا ل آن وجودندارد.
4-فرض دوره مالی:معمولا عمریك واحد اقتصادی به دوره های زمانی مساوی كه معمولا یكساله میباشدتقسیم میشودكه از آن برای گزارش دهی استفاده میشود.
5-فرض تعهدی:این روش برخلاف روش نقدی كه عموما درحسابداری دولتی ازآن استفاده میشدمیباشد وحاكی ازآن است كه درروش تعهدی،درآمدها به محض تحقق وهزینه ها به محض تحمل وبدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی وثبت میشوند .همینجامثالی برای درك مطلب عنوان میكنیم.
فرض كنید درتعمیرگاه امیدآقای امیدی كه صاحب موسسه میباشدبرای یكی ازآشنایان خوددستگاهی راتعمیروصورتحسابی به مبلغ 700هزارتومان صادرمینمایدولی قرار میشودكه وجه آنراسه ماه بعددریافت نماید.
خوب درفرض نقدی مابعنوان حسابدارهیچگونه درآمدی شناسایی نمیكنیم تا زمانی كه آشنای آقای امیدی وجه صورتحساب راتسویه نماید.
امادرفرض تعهدی به محض صدورصورتحساب ما درآمدی معادل700هزارتومان راشناسایی ودردفاترثبت مینماییم.یعنی به محض تحقق درآمدباید آنراشناسایی وثبت نماییم.

اصول پذیرفته شده حسابداری:

1-اصل بهای تمام شده:
تمام كالاها وخدمات تحصیل شده باید به قیمت تمام شده ونه به قیمت جاری بازار،ثبت ودرصورتهای مالی منعكس گردد.
2-اصل تحقق درآمد:
بابت شناسایی درآمددوشرط نیازاست:
الف)معامله انجام شده باشد
ب)درآمدقابل اندازه گیری باشد
3-اصل تطابق درآمدها با هزینه ها:
به این معنی است كه هزینه های یك دوره باید ازدرآمدهای همان دوره كسرشودتا سودواقعی ودرست گزارش شود.
4-اصل افشا:
طبق این اصل باید كلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادهای مالی واحداقتصادی به شكل مناسب وكامل افشاء ودراختیاراستفاده كنندگان ازصورتهای مالی قرارگیرد.


نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز