خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ارزیابی عبارات نمایی (Exponential Expressions)

ارزیابی عبارات نمایی (Exponential Expressions)
نویسنده : امیر انصاری
رُشد و فروپاشی پدیده هایی طبیعی هستند. آنها همه جا رخ می دهند. ریاضیدانان به روش هایی برای توصیف، به فرمول در آوردن، و نمایش با نمودار، در مورد این پدیده ها، دست یافته اند. هنگامی که رشد و فروپاشی نمایی به صورت ریاضی، در توابع نمایی و لگاریتمی رخ می دهند، شما الگوهای مشاهده شده را بیان می کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربه چه دلیلی این توابع حائز اهمیت هستند؟ برخی از توابع جبری، همچون توابع چندجمله ای و گویا، ویژگی هایی را به اشتراک می گذارند که توابع نمایی فاقد آن هستند. به عنوان مثال، تمامی توابع جبری متغیرهایشان را به شکلی نشان می دهند که پایه های آنها به برخی توانها رسیده باشد، مثل \(x^2\) یا \(x^8\) . از سوی دیگر، توابع نمایی (Exponential functions)، متغیرهایشان را در توانها و اعدادی را در پایه ها نشان می دهند، مانند \(2^x\) یا \(e^x\) . در این فصل، در مورد ویژگیها، کاربردها، و نمودارهای توابع نمایی و توابع لگاریتمی بحث خواهم کرد.

ارزیابی عبارات نمایی


یادتان باشد: یک تابع نمایی به این دلیل منحصر به فرد است که متغیرهایش در موقعیت نما و ثابتهایش در موقعیت پایه ظاهر می شوند. شما یک نما (exponent)، یا توان (power)، را به شکل بالانویس درست بعد از پایه (base) می نویسید. برای مثال، در عبارت \(3^x\) ، متغیر \(x\) نما و ثابت \(3\) پایه می باشد. شکل کلی یک تابع نمایی به صورت \(f(x)=a \cdot b^x\) می باشد، که در آن:

  • پایه که \(b\) می باشد، می تواند هر عدد مثبتی باشد.
  • ضریب \(a\) می تواند هر عدد حقیقی باشد.
  • نما یعنی \(x\) می تواند هر عدد حقیقی باشد.

پایۀ یک تابع نمایی نمی تواند صفر یا منفی باشد؛ دامنۀ آن تمامی اعداد حقیقی می باشد؛ و بُرد (range) آن در صورتیکه \(a\) مثبت باشد، تمامی اعداد مثبت می باشد.

هنگامی که عددی را در یک تابع نمایی وارد می سازید، با استفاده از ترتیب عملیات جبری، آن را ارزیابی می کنید. ترتیب انجام عملیات به شما دیکته می کند که تابع مربوطه را به ترتیب زیر انجام بدهید:

  1. توانها و ریشه ها
  2. ضرب و تقسیم
  3. جمع و تفریق

به عنوان مثال، جهت ارزیابی عبارت \(f(x)=3^x+1\) ، برای \(x=2\) ، شما \(x\) را با عدد \(2\) جایگزین می کنید. بنابراین، خواهید داشت \(f(2)=3^2+1=9+1=10\). برای ارزیابی تابع نمایی \(g(x)=4({1\over2})^x-3\) برای \(x=-2\)، این مراحل را به شکل زیر می نویسید:
$$
g(-2)=4({1\over2})^{-2}-3 \\[2ex]
=4({2\over1})^2 - 3 \\[2ex]
=4(4)-3 \\[2ex]
=16-3 \\[2ex]
=13 \\[2ex]
$$
ابتدا عدد را به توان می رسانید، آن را در \(4\) ضرب می کنید، و سپس از \(3\) تفریق می کنید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.