خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تقسیم ماتریس ها با استفاده از معکوس ها

تقسیم ماتریس ها با استفاده از معکوس ها
نویسنده : امیر انصاری
تا اینجای این فصل، من از مطرح کردن موضوع تقسیم ماتریس ها اجتناب کرده ام. همچنین نمی خواهم زمان زیادی را بر روی این موضوع بگذارم، چرا که اساساً شما واقعاً ماتریسی را تقسیم نمی کنید ـــ شما یک ماتریس را در معکوس ماتریس دیگری ضرب می کنید. فرآیند تقسیم به آنچیزی که در مورد اعداد حقیقی انجام می دهید، شباهت دارد. به عنوان مثال، به جای اینکه \(27\) را بر \(2\) تقسیم کنید، شما می توانید \(27\) را در معکوس \(2\) یعنی \({1\over2}\) ضرب کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربرای تقسیم ماتریس های نشان داده شده در شکل 15-15 ، شما ابتدا معکوس ماتریس موجود در مخرج را پیدا می کنید. سپس ماتریس موجود در صورت کسر را در معکوس ماتریس موجود در مخرج کسر، ضرب می کنید.

تقسیم ماتریس ها با استفاده از معکوس هانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.