خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


قضیۀ زوایای متقابل به رأسِ همنهشت

قضیۀ زوایای متقابل به رأسِ همنهشت
نویسنده : امیر انصاری
هنگامی که دو خط یکدیگر را قطع می کنند و یک X می سازند، زوایه های روبروی یکدیگر در این X زوایای متقابل به رأس (vertical angles) نامیده می شوند (در فصل 2 این زوایا را معرفی کردیم). این زاویه ها برابر هستند، و در اینجا قضیۀ رسمی که این موضوع را به شما می گوید، داریم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارزوایای متقابل به رأس همنهشت هستند: اگر دو زاویه متقابل به رأس باشند، سپس با یکدیگر همنهشت اند (شکل 7-5 را ببینید).

قضیۀ زوایای متقابل به رأسِ همنهشت
زوایای متقابل به رأس یکی از پر کاربردترین چیزها در اثبات ها و سایر انواع مسائل هندسی می باشند، و یکی از ساده ترین چیزها برای شناسایی در یک شکل هندسی هستند. در بررسی آنها غفلت نورزید!

در اینجا یک مسألۀ جبری هندسی داریم که این مفهوم ساده را توصیف می کند: اندازۀ این شش زاویۀ موجود در شکل زیر را تعیین کنید.

قضیۀ زوایای متقابل به رأسِ همنهشت
زاویه های متقابل به رأس با یکدیگر همنهشت هستند، بنابراین \(\angle{1} \cong \angle{4}\) و \(\angle{2} \cong \angle{5}\) ؛ و از این رو شما می توانید اندازه های آنها را برابر با یکدیگر قرار دهید:
$$
\begin{array}{c c c}
\angle{1} \cong \angle{4} & \text{ and } & \angle{2} \cong \angle{5} \\[2ex]
5x+2y=2x+y & & -6x=y+15
\end{array}
$$
اکنون دستگاهی متشکل از دو معادله و دو مجهول دارید. برای حل کردن این دستگاه، ابتدا هر معادله را برای بدست آوردن \(y\) حل کنید:
$$
\begin{array}{c c c}
y=-3x & & y=-6x-15
\end{array}
$$
سپس، از آنجا که هر دوی این معادلات برای \(y\) حل شده اند، شما می توانید دو عبارت \(x\) را برابر با یکدیگر قرار بدهید و آن را برای \(x\) حل کنید:
$$
-3x=-6x-15 \\[2ex]
3x=-15 \\[2ex]
x=-5
$$
برای بدست آوردن \(y\)، عدد \(-5\) را برای \(x\) در معادلۀ ساده شدۀ اول جایگذاری کنید:
$$
y=-3x \\[2ex]
y=-3(-5) \\[2ex]
y=15
$$
اکنون \(-5\) و \(15\) را در عبارات زاویه ها جایگذاری کنید تا مقادیر چهار تا از این شش زاویه را بدست آورید:
$$
\angle{4} \cong \angle{1}=5x+2y=5(-5)+2(15)=5^{\circ} \\[2ex]
\angle{5} \cong \angle{2} = -6x=-6(-5)=30^{\circ}
$$
برای بدست آوردن \(\angle{3}\) ، توجه داشته باشید که \(\angle{1}\) ، \(\angle{2}\) ، و \(\angle{3}\) یک زاویۀ نیم صفحه را تشکیل می دهند، بنابراین مجموع آنها \(180^{\circ}\) می باشد:
$$
\angle{1} + \angle{2}+\angle{3}=180^{\circ} \\[2ex]
5^{\circ}+30^{\circ}+\angle{3}=180^{\circ}\\[2ex]
\angle{3}=145^{\circ}
$$
در پایان، \(\angle{3}\) و \(\angle{6}\) زاویه های متقابل به رأس همنهشت می باشند، بنابراین \(\angle{6}\) نیز باید برابر با \(145^{\circ}\) باشد. آیا متوجه شدید که زاویه های موجود در شکل خارج از مقیاس می باشند؟ فراموش نکنید که شما نمی توانید چیزی را در مورد اندازه های مرتبط زاویه ها یا پاره خطها از روی شکل هندسی فرض بگیرید (فصل 3 را ببینید).نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.