خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


قدر مطلق (Absolute Value)

قدر مطلق (Absolute Value)
نویسنده : امیر انصاری
قدرمطلق صرفاً یک عدد منفی را به عددی مثبت تبدیل می کند و با اعداد مثبت یا صفر کاری ندارد. به عنوان مثال،


$$|-6|=6, |3|=3, |0|=0$$
هنگامی که با متغیرها سروکار دارید اندکی مهارت آمیز تر می شود. اگر \(x\) صفر یا عددی مثبت باشد، سپس نوارهای قدرمطلق با آن کاری ندارد، و از اینرو:
$$|x|=x$$
اما اگر \(x\) منفی باشد، قدر مطلق \(x\) مثبت خواهد بود، و آن را اینگونه می نویسید:
$$|-x|=x$$
به عنوان مثال، اگر \(x=-5\) باشد، آن گاه داریم:
$$|-5|=-(-5)=5$$
\(-x\) می تواند یک عدد مثبت باشد. هنگامیکه \(x\) عددی منفی باشد، \(-x\) عددی مثبت خواهد بود.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.