خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کار با اعداد

کار با اعداد
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا 24 تمرین داریم که به موضوعات مختلف در ارتباط با کار با اعداد می پردازند. این تمرینات در ارتباط با جدول ارزش مکانی اعداد، گرد کردن اعداد به نزدیکترین ده، نزدیکترین صد، یا نزدیکترین هزار، چهار عملیات اصلی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، و انجام تقسیم های طولانی می باشند. برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. در عدد \(7,359\) ارقام زیر را تعیین کنید:
  1. ارقام یکان
  2. ارقام دهگان
  3. ارقام صدگان
  4. ارقام هزارگان

 2. عدد \(2,136\) را در یک جدول قرار دهید که ارزش هر رقم را نشان دهد. سپس از این جدول استفاده کنید تا نشان دهید این عدد چگونه رقم به رقم تجزیه می شود.

 3. عدد \(03,809\) را در یک جدول قرار دهید که ارزش هر رقم را نشان دهد. سپس از این جدول استفاده کنید تا نشان دهید این عدد چگونه رقم به رقم تجزیه می شود. کدام \(0\) یک جایبان (placeholder) و کدام \(0\) یک صفر پیشرو (leading zero) می باشد؟

 4. عدد \(0,450,900\) را در یک جدول قرار دهید که ارزش هر رقم را نشان دهد. سپس از این جدول استفاده کنید تا نشان دهید این عدد چگونه رقم به رقم تجزیه می شود. کدام \(0\) ها یک جایبان و کدام \(0\) ها صفر پیشرو می باشند؟

 5. این اعداد دو رقمی را به نزدیکترین ده گرد کنید:
  1. \(29\)
  2. \(43\)
  3. \(75\)
  4. \(95\)

 6. این اعداد را به نزدیکترین ده گرد کنید:
  1. \(164\)
  2. \(765\)
  3. \(1,989\)
  4. \(9,999,995\)

 7. این اعداد را به نزدیکترین صد گرد کنید:
  1. \(439\)
  2. \(562\)
  3. \(2,950\)
  4. \(109,974\)

 8. این اعداد را به نزدیکترین هزار گرد کنید:
  1. \(5,280\)
  2. \(77,777\)
  3. \(1,234,567\)
  4. \(1,899,999\)

 9. اعداد زیر را بر روی خط اعداد جمع بزنید:
  1. \(4+7=?\)
  2. \(9+8=?\)
  3. \(12+0=?\)
  4. \(4+6+1+5=?\)

 10. اعداد زیر را بر روی خط اعداد تفریق کنید:
  1. \(10-6=?\)
  2. \(14-9=?\)
  3. \(18-18=?\)
  4. \(9-3+7-2+1=?\)

 11. اعداد زیر را بر روی خط اعداد ضرب کنید:
  1. \(2 \cdot 7=? \)
  2. \(7 \cdot 2=?\)
  3. \(4 \cdot 3=?\)
  4. \(6 \cdot 1=?\)
  5. \(6 \cdot 0=?\)
  6. \(0 \cdot 10=?\)

 12. اعداد زیر را بر روی خط اعداد تقسیم کنید:
  1. \(8 \div 2 = ?\)
  2. \(15 \div 5=?\)
  3. \(18 \div 3=?\)
  4. \(10 \div 10=?\)
  5. \(7 \div 1=?\)
  6. \(0 \div 2=?\)

 13. جمع بزنید: \(129 + 88 + 35=?\)

 14. حاصلجمع را بیابید: \(1,734+620+803+32=?\)

 15. تفریق کنید: \(419-57=?\)

 16. تفریق کنید: \(41,024-1,786=?\)

 17. ضرب کنید: \(75 \cdot 42 = ?\)

 18. \(136 \cdot 84=?\)

 19. \(1,728 \cdot 405=?\)

 20. \(8,912 \cdot 767 = ?\)

 21. تقسیم کنید: \(741 \div 3=?\)

 22. \(3,245 \div 5=?\)

 23. \(91,390 \div 8=?\)

 24. \(792,541 \div 9=?\)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.