خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه چهار عمل اصلی

پاسخنامه چهار عمل اصلی
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع چهار عمل اصلی می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار  1. \(8+9=17: 17-9=8\)
  2. \(23-13=10:10+13=23\)
  3. \(15 \cdot 5=75: 75 \div 5=15\)
  4. \(132 \div 11=12:12 \cdot 11=132\)

  1. \(19+35=54: 35+19=54\)
  2. \(175+88=263:88+175=263\)
  3. \(22 \cdot 8=176:8 \cdot 22=176\)
  4. \(101 \cdot 99=9,999:99 \cdot 101=9,999\)

  1. \(7+3=10:10-3=7,3+7=10,10-7=3\)
  2. \(12-4=8:8+4=12,4+8=12,12-8=4\)
  3. \(6 \cdot 5=30:30 \div 5=6,5 \cdot 6=30,30 \div 6=5\)
  4. \(18 \div 2=9:9 \cdot 2=18,2 \cdot 9=18,18 \div 9=2\)

  1. \(110\)
  2. \(15\)
  3. \(87\)
  4. \(203\)
  5. \(81\)
  6. \(20\)

 1. ابتدا ضرب داخل پرانتزها را انجام دهید:
  \((8 \cdot 6)+10=48+10=58\)

 2. ابتدا تفریق داخل پرانتزها را انجام دهید:
  \(123 \div (145-144)=123 \div 1=123\)

  1. \((40 \div 2)+6=20+6=26\)
  2. \(40 \div (2+6)=40 \div 8=5\)
  بله، محل قرار گیری پرانتزها نتایج را تغییر می دهد.

  1. \((16+24)+19=40+19=59\)
  2. \(16+(24+19)=16+43=59\)
  خیر، بدلیل ویژگی شرکت پذیری در جمع، محل قرار گیری پرانتزها نتایج را تغییر نمی دهد.

  1. \((18 \cdot 25) \cdot 4=450 \cdot 4=1,800\)
  2. \(18 \cdot (25 \cdot 4)=18 \cdot 100=1,800\)
  خیر، بدلیل ویژگی شرکت پذیری در ضرب، محل قرار گیری پرانتزها نتایج را تغییر نمی دهد.

 3. \(93,769 \cdot 2 \cdot 5=937,690\)
  با قرار دادن یک جفت پرانتز پیرامون \(2 \cdot 5\) این مسأله ساده تر می گردد:
  \(93,769 \cdot (2 \cdot 5)=93,769 \cdot 10=937,690\)

  1. \(4+6=10\)، و \(10 \lt 13\)
  2. \(9 \cdot 7=63\)، و \(63 \gt 62\)
  3. \(33-16=17\) و \(60 \div 3=20\)، پس \(17 \lt 20\)
  4. \(100 \div 5=20\) و \(83-63=20\)، پس \(20=20\)

  1. \(17+14=31\)، و \(31 \lt 33\)
  2. \(144-90=54\)، و \(54 \lt 66\)
  3. \(11 \cdot 14=154\)، و \(154 \gt 98\)
  4. \(150 \div 6=25\)، و \(25 \gt 20\)

 4. \(10,002-6,007 \approx 4,000\)

  1. \(6^2=6 \cdot 6=36\)
  2. \(3^5=3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3=243\)
  3. \(2^7=2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2=128\)
  4. \(2^8=2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2=256\)
   شما هم اکنون از گزینۀ c می دانید که \(2^7=128\)، بنابراین این عدد را بر \(2\) ضرب می کنید تا به پاسختان برسید: \(128 \cdot 2=256\)

  1. \(10^4=10,000\) . عدد \(1\) را بنویسید و بعد از آن چهار \(0\) قرار دهید.
  2. \(10^{10}=10,000,000,000\) . عدد \(1\) را بنویسید و بعد از آن ده \(0\) قرار دهید.
  3. \(10^{15}=1,000,000,000,000,000\) . عدد \(1\) را بنویسید و بعد از آن پانزده \(0\) قرار دهید.
  4. \(10^1=10\) . هر عددی به توان \(1\) برابر با خود همان عدد می شود.
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.