خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


اعداد منفی

اعداد منفی
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: جمع و تفریق اعداد منفی، ضرب و تقسیم اعداد منفی، قدر مطلق. برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید. 1. با استفاده از خط اعداد، اعداد زیر را تفریق کنید:
  1. \(1-4=?\)
  2. \(3-7=?\)
  3. \(6-8=?\)
  4. \(7-14=?\)

 2. پاسخ تفریق های زیر را بیابید:
  1. \(15-22=?\)
  2. \(27-41=?\)
  3. \(89-133=?\)
  4. \(1,000-1,234=?\)

 3. هر کدام از اعداد و عبارتهای زیر را با متصل کردن یک علامت منها به آن منفی کنید و سپس هرگاه که میسر باشد علامتهای منفی را با یکدیگر خط بزنید:
  1. \(6\)
  2. \(-29\)
  3. \(0\)
  4. \(10+4\)
  5. \(15-7\)
  6. \(9-10\)

 4. مساله های قدرمطلق زیر را حل کنید:
  1. \(|7|=?\)
  2. \(|-11|=?\)
  3. \(|3+15|=?\)
  4. \(-|10-1|=?\)
  5. \(|1-10|=?\)
  6. \(|0|=?\)

 5. از خط اعداد برای حل کردن مسأله های جمع زیر استفاده کنید:
  1. \(-5+6\)
  2. \(-1+-7\)
  3. \(4+-6\)
  4. \(-3+9\)
  5. \(2+-1\)
  6. \(-4+-4\)

 6. مسأله های جمع زیر را بدون استفاده از خط اعداد حل کنید:
  1. \(-17+35\)
  2. \(29+-38\)
  3. \(-61+-18\)
  4. \(70+-63\)
  5. \(-112+84\)
  6. \(-215+-322\)

 7. با استفاده از خط اعداد مسأله های تفریق زیر را حل کنید:
  1. \(-3-4\)
  2. \(5-(-3)\)
  3. \(-1-(-8)\)
  4. \(-2-4\)
  5. \(-4-2\)
  6. \(-6-(-10)\)

 8. مسأله های تفریق زیر را بدون استفاده از خط اعداد حل کنید:
  1. \(17-(-26)\)
  2. \(-21-45\)
  3. \(-42-(-88)\)
  4. \(-67-91\)
  5. \(75-(-49)\)
  6. \(-150-(-79)\)

 9. مسأله های ضرب زیر را حل کنید:
  1. \(7 \cdot 11=?\)
  2. \(-7 \cdot 11=?\)
  3. \(7 \cdot -11=?\)
  4. \(-7 \cdot -11=?\)

 10. مسأله های تقسیم زیر را حل کنید:
  1. \(32 \div -8=?\)
  2. \(-32 \div -8=?\)
  3. \(-32 \div 8=?\)
  4. \(32 \div 8=?\)

 11. \(-65 \cdot 23=?\)

 12. \(-143 \cdot -77=?\)

 13. \(216 \div -9=?\)

 14. \(-3,375 \div -25=?\)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.