خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ارزیابی عبارات حسابی

ارزیابی عبارات حسابی
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: عبارات حسابی (arithmetic expression)، ترتیب انجام عملیات ریاضی. برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. \(9-3+8-7=?\)

 2. \(11-5-2+6-12=?\)

 3. \(17-11-(-4)+-10-8=?\)

 4. \(-7+-3-(-11)+8-10+-20=?\)

 5. \(18 \div 6 \cdot 10 \div 6=?\)

 6. \(20 \div 4 \cdot 8 \div 5 \div -2=?\)

 7. \(12 \div -3 \cdot -9 \div 6 \cdot -7=?\)

 8. \(-90 \div 9 \cdot -8 \div -10 \div 4 \cdot -15=?\)

 9. \(8-3 \cdot 4 \div 6+1=?\)

 10. \(10 \cdot 5-(-3) \cdot 8 \div -2=?\)

 11. \(-19-7 \cdot 3+-20 \div 4-8=?\)

 12. \(60 \div -10-(-2)+11 \cdot 8 \div 2=?\)

 13. \(3^2-2^3 \div 2^2=?\)

 14. \(5^2-4^2-(-7) \cdot 2^2=?\)

 15. \(70^1-3^4 \div -9 \cdot -7 + 123^0=?\)

 16. \(11^2-2^7+3^5 \div 3^3=?\)

 17. \(4 \cdot (3+4)-(16 \div 2)=?\)

 18. \((5+-8 \div 2)+(3 \cdot 6)=?\)

 19. \((4+12 \div 6 \cdot 7)-(3+8)=?\)

 20. \((2 \cdot -5)-(10-7) \cdot (13+-8)=?\)

 21. \((6^2-12) \div (16 \div 2^3)=?\)

 22. \(-10-(2+3^2 \cdot -4)=?\)

 23. \(7^2-(3+3^2 \div -9)^5=?\)

 24. \((10-1^{14} \cdot 8)^{4 \div 4+5}=?\)

 25. \(7+\{[(10-6) \cdot 5]+13\}=?\)

 26. \([(2+3)-(30 \div 6)] + (-1+7 \cdot 6)=?\)

 27. \(-4+\{[-9 \cdot (5-8)] \div 3\}=?\)

 28. \( \{(4-6) \cdot [18 \div (12-3 \cdot 2)] \} - (-5)=?\)

 29. \(1+[(2^3-4)+(10 \div 2)^2]=?\)

 30. \((-7 \cdot -2+6^2 \div 4)^{9 \cdot 2-17}=?\)

 31. \( \{6^2-[12 \div (-13+14)^2] \cdot 2 \}^2=?\)

 32. \([(123-11^2)^4-(6^2 \div 2^{20-3 \cdot 6})]^2=?\)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.