خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه ارزیابی عبارات حسابی

پاسخنامه ارزیابی عبارات حسابی
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع ارزیابی عبارات حسابی می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید. 1. \(9-3+8-7=7\)
  جمع و تفریق ها را به ترتیب از چپ به راست انجام دهید:
  \(9-3+8-7\\
  =6+8-7\\
  =14-7=7\)

 2. \(11-5-2+6-12=-2\)
  \(11-5-2+6-12\\
  =6-2+6-12\\
  =4+6-12\\
  =10-12=-2\)

 3. \(17-11-(-4)+-10-8\\
  =6-(-4)+-10-8\\
  =10+-10-8\\
  =0-8=-8\)

 4. \(-7+-3-(-11)+8-10+-20\\
  =-10-(-11)+8-10+-20\\
  =1+8-10+-20\\
  =9-10+-20\\
  =-1+-20=-21\)

 5. \(18 \div 6 \cdot 10 \div 6=5\)
  از چپ به راست ضرب و تقسیم ها را انجام دهید:
  \(18 \div 6 \cdot 10 \div 6\\
  =3 \cdot 10 \div 6\\
  =30 \div 6=5\)

 6. \(20 \div 4 \cdot 8 \div 5 \div -2\\
  =5 \cdot 8 \div 5 \div -2\\
  =40 \div 5 \div -2\\
  =8 \div -2=-4\)

 7. \(12 \div -3 \cdot -9 \div 6 \cdot -7\\
  =-4 \cdot -9 \div 6 \cdot -7\\
  =36 \div 6 \cdot -7\\
  =6 \cdot -7=-42\)

 8. \(-90 \div 9 \cdot -8 \div -10 \div 4 \cdot -15\\
  =-10 \cdot -8 \div -10 \div 4 \cdot -15\\
  =80 \div -10 \div 4 \cdot -15\\
  =-8 \div 4 \cdot -15\\
  =-2 \cdot -15\\
  =30\)

 9. \(8-3 \cdot 4 \div 6+1=7\)
  ابتدا ضربها و تقسیم ها را بترتیب از چپ به راست انجام دهید و سپس به سراغ جمع و تفریق ها بروید:
  \(8-3 \cdot 4 \div 6+1\\
  =8- 12 \div 6+1\\
  =8- 2+1\\
  =6+1\\
  =7\)

 10. \(10 \cdot 5-(-3) \cdot 8 \div -2\\
  =50-(-3) \cdot 8 \div -2\\
  =50-(-24) \div -2\\
  =50-12\\
  =38\)

 11. \(-19-7 \cdot 3+-20 \div 4-8\\
  =-19-21+-20 \div 4-8\\
  =-19-21+-5-8\\
  =-40+-5-8\\
  =-45-8\\
  =-53\)

 12. \(60 \div -10-(-2)+11 \cdot 8 \div 2\\
  =-6-(-2)+11 \cdot 8 \div 2\\
  =-6-(-2)+88 \div 2\\
  =-6-(-2)+44\\
  =-4+44\\
  =40\)

 13. \(3^2-2^3 \div 2^2=7\)
  ابتدا توانها را ارزیابی کنید و سپس به بقیه عملیات ها به ترتیب رسیدگی کنید:
  \(3^2-2^3 \div 2^2\\
  =9-8 \div 4\\
  =9-2\\
  =7\)

 14. \(5^2-4^2-(-7) \cdot 2^2\\
  =25-16-(-7) \cdot 4\\
  =25-16-(-28)\\
  =9-(-28)\\
  =37\)

 15. \(70^1-3^4 \div -9 \cdot -7 + 123^0\\
  =70-81 \div -9 \cdot -7 + 1\\
  =70- (-9) \cdot -7 + 1\\
  =70- 63 + 1\\
  =7 + 1\\
  =8\)

 16. \(11^2-2^7+3^5 \div 3^3\\
  =121-128+243 \div 27\\
  =121-128+9\\
  =-7+9\\
  =2\)

 17. \(4 \cdot (3+4)-(16 \div 2)=20\)
  ابتدا با عبارات داخل پرانتزها کار را آغاز کنید و سپس به سایر موارد بپردازید:
  \(4 \cdot (3+4)-(16 \div 2)\\
  =4 \cdot (7)-(16 \div 2)\\
  =4 \cdot (7)-(8)\\
  =28-(8)\\
  =20\)

 18. \((5+-8 \div 2)+(3 \cdot 6)\\
  =(5+-4)+(3 \cdot 6)\\
  =(1)+(3 \cdot 6)\\
  =(1)+(18)\\
  =19\)

 19. \((4+12 \div 6 \cdot 7)-(3+8)\\
  =(4+2 \cdot 7)-(3+8)\\
  =(4+14)-(3+8)\\
  =(18)-(3+8)\\
  =18-11\\
  =7\)

 20. \((2 \cdot -5)-(10-7) \cdot (13+-8)\\
  =-10-(10-7) \cdot (13+-8)\\
  =-10-3 \cdot (13+-8)\\
  =-10-3 \cdot 5\\
  =-10-15\\
  =-25\)

 21. \((6^2-12) \div (16 \div 2^3)\\
  =(36-12) \div (16 \div 2^3)\\
  =24 \div (16 \div 2^3)\\
  =24 \div (16 \div 8)\\
  =24 \div 2\\
  =12\)

 22. \(-10-(2+3^2 \cdot -4)\\
  =-10-(2+9 \cdot -4)\\
  =-10-(2+-36)\\
  =-10-(-34)\\
  =24\)

 23. \(7^2-(3+3^2 \div -9)^5\\
  =7^2-(3+9 \div -9)^5\\
  =7^2-(3+-1)^5\\
  =7^2-2^5\\
  =49-2^5\\
  =49-32\\
  =17\)

 24. \((10-1^{14} \cdot 8)^{4 \div 4+5}\\
  =(10-1 \cdot 8)^{4 \div 4+5}\\
  =(10-8)^{4 \div 4+5}\\
  =2^{4 \div 4+5}\\
  =2^{1+5}\\
  =2^6\\
  =64\)

 25. \(7+\{[(10-6) \cdot 5]+13\}\\
  =7+\{[4 \cdot 5]+13\}\\
  =7+\{20+13\}\\
  =7+33\\
  =40\)

 26. \([(2+3)-(30 \div 6)] + (-1+7 \cdot 6)\\
  =[5-(30 \div 6)] + (-1+7 \cdot 6)\\
  =[5-5] + (-1+7 \cdot 6)\\
  =0 + (-1+7 \cdot 6)\\
  =0 + (-1+42)\\
  =0 + 41\\
  =41\)

 27. \(-4+\{[-9 \cdot (5-8)] \div 3\}\\
  =-4+\{[-9 \cdot -3] \div 3\}\\
  =-4+\{27 \div 3\}\\
  =-4+9=\\
  =5\)

 28. \(\{(4-6) \cdot [18 \div (12-3 \cdot 2)] \} - (-5)\\
  =\{(4-6) \cdot [18 \div (12-6)] \} - (-5)\\
  =\{(4-6) \cdot [18 \div 6] \} - (-5)\\
  =\{-2 \cdot [18 \div 6] \} - (-5)\\
  =\{-2 \cdot 3 \} - (-5)\\
  =-6 - (-5)\\
  =-1\)

 29. \(1+[(2^3-4)+(10 \div 2)^2]\\
  =1+[(8-4)+(10 \div 2)^2]\\
  =1+[4+(10 \div 2)^2]\\
  =1+[4+5^2]\\
  =1+[4+25]\\
  =1+29\\
  =30\)

 30. \((-7 \cdot -2+6^2 \div 4)^{9 \cdot 2-17}\\
  =(-7 \cdot -2+36 \div 4)^{9 \cdot 2-17}\\
  =(14+36 \div 4)^{9 \cdot 2-17}\\
  =(14+9)^{9 \cdot 2-17}\\
  =23^{9 \cdot 2-17}\\
  =23^{18-17}\\
  =23^1\\
  =23\)

 31. \(\{6^2-[12 \div (-13+14)^2] \cdot 2 \}^2\\
  =\{6^2-[12 \div 1^2] \cdot 2 \}^2\\
  =\{6^2-[12 \div 1] \cdot 2 \}^2\\
  =\{6^2- 12 \cdot 2 \}^2\\
  =\{36- 12 \cdot 2 \}^2\\
  =\{36- 24 \}^2\\
  =12^2\\
  =144\)

 32. \([(123-11^2)^4-(6^2 \div 2^{20-3 \cdot 6})]^2\\
  =[(123-11^2)^4-(6^2 \div 2^{20-18})]^2\\
  =[(123-11^2)^4-(6^2 \div 2^2)]^2\\
  =[(123-121)^4-(6^2 \div 2^2)]^2\\
  =[2^4-(6^2 \div 2^2)]^2\\
  =[2^4-(36 \div 2^2)]^2\\
  =[2^4-(36 \div 4)]^2\\
  =[2^4-9]^2\\
  =[16-9]^2\\
  =7^2\\
  =49\)
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.