خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


بخش پذیری، فاکتورها و مضربها

بخش پذیری، فاکتورها و مضربها
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: بخش پذیری (Divisibility)، فاکتورها (Factors)، مضربها (Multiples). برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار 1. کدامیک از اعداد زیر بر \(2\) بخش پذیرند؟
  1. \(37\)
  2. \(82\)
  3. \(111\)
  4. \(75,316\)

 2. کدامیک از اعداد زیر بر \(5\) بخش پذیرند؟
  1. \(75\)
  2. \(103\)
  3. \(230\)
  4. \(9,995\)

 3. کدامیک از اعداد زیر بر \(3\) بخش پذیرند؟
  1. \(81\)
  2. \(304\)
  3. \(986\)
  4. \(4,444,444\)

 4. کدامیک از اعداد زیر بر \(11\) بخش پذیرند؟
  1. \(42\)
  2. \(187\)
  3. \(726\)
  4. \(1,969\)

 5. کدامیک از گزاره های زیر درست و کدامیک نادرست هستند؟
  1. \(5\) فاکتوری از \(15\) است.
  2. \(9\) مضربی از \(3\) است.
  3. \(11\) فاکتوری از \(12\) است.
  4. \(7\) مضربی از \(14\) است.

 6. کدام دو گزاره از گزاره های زیر با گزارۀ "\(18\) بر \(6\) بخش پذیر است" هم معنا می باشند؟
  1. \(18\) فاکتوری از \(6\) است.
  2. \(18\) مضربی از \(6\) است.
  3. \(6\) فاکتوری از \(18\) است.
  4. \(6\) مضربی از \(18\) است.

 7. کدام دو گزاره از گزاره های زیر با گزارۀ "\(10\) فاکتوری از \(50\) است" هم معنا می باشند؟
  1. \(10\) بر \(50\) بخش پذیر است.
  2. \(10\) مضربی از \(50\) است.
  3. \(50\) بر \(10\) بخش پذیر است.
  4. \(50\) مضربی از \(10\) است.

 8. کدامیک از گزاره های زیر درست و کدامیک نادرست هستند؟
  1. \(3\) فاکتوری از \(42\) است.
  2. \(11\) مضربی از \(121\) است.
  3. \(88\) مضربی از \(9\) است.
  4. \(11\) فاکتوری از \(121\) است.

 9. کدامیک از اعداد زیر اول (prime) و کدامیک مرکب (composite) هستند؟
  1. \(3\)
  2. \(9\)
  3. \(11\)
  4. \(14\)

 10. کدامیک از اعداد زیر اول و کدامیک مرکب هستند؟
  1. \(65\)
  2. \(73\)
  3. \(111\)
  4. \(172\)

 11. کدامیک از اعداد زیر اول و کدامیک مرکب هستند؟
  1. \(23\)
  2. \(51\)
  3. \(91\)
  4. \(113\)

 12. کدامیک از اعداد زیر اول و کدامیک مرکب هستند؟
  1. \(143\)
  2. \(169\)
  3. \(187\)
  4. \(283\)

 13. تمامی فاکتورهای \(12\) را بیابید.

 14. تمامی فاکتورهای \(28\) را بیابید.

 15. تمامی فاکتورهای \(40\) را بیابید.

 16. تمامی فاکتورهای \(66\) را بیابید.

 17. عدد \(18\) را به فاکتورهای اول (prime factors) آن تجزیه (Decompose) کنید.

 18. عدد \(42\) را به فاکتورهای اول آن تجزیه کنید.

 19. عدد \(81\) را به فاکتورهای اول آن تجزیه کنید.

 20. عدد \(120\) را به فاکتورهای اول آن تجزیه کنید.

 21. بزرگترین عامل مشترک (greatest common factor) اعداد \(10\) و \(22\) را بیابید.

 22. بزرگترین عامل مشترک (GCF) اعداد \(8\) و \(32\) را بیابید.

 23. بزرگترین عامل مشترک اعداد \(30\) و \(45\) را بیابید.

 24. بزرگترین عامل مشترک اعداد \(27\) و \(72\) را بیابید.

 25. بزرگترین عامل مشترک اعداد \(15\)، \(20\) و \(35\) را بیابید.

 26. بزرگترین عامل مشترک اعداد \(44\)، \(56\) و \(72\) را بیابید.

 27. شش مضرب اول عدد \(5\) را بنویسید.

 28. شش مضرب اول عدد \(7\) را بنویسید.

 29. ده مضرب اول عدد \(8\) را بنویسید.

 30. شش مضرب اول عدد \(15\) را بنویسید.

 31. کوچکترین مضرب مشترک (Least Common Multiple) اعداد \(4\) و \(10\) را بنویسید.

 32. کوچکترین مضرب مشترک (LCM) اعداد \(7\) و \(11\) را بنویسید.

 33. کوچکترین مضرب مشترک اعداد \(9\) و \(12\) را بنویسید.

 34. کوچکترین مضرب مشترک اعداد \(18\) و \(22\) را بنویسید.
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.