خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه اعداد اعشاری

پاسخنامه اعداد اعشاری
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع اعداد اعشاری می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. اعداد اعشاری زیر را بسط دهید:
  1. \(2.7=2+\frac{7}{10}\)
  2. \(31.4=30+1+\frac{4}{10}\)
  3. \(86.52=80+6+\frac{5}{10}+\frac{2}{100}\)
  4. \(103.759=100+3+\frac{7}{10}+\frac{5}{100}+\frac{9}{1,000}\)
  5. \(1,040.0005=1,000+40+\frac{5}{10,000}\)
  6. \(16,821.1384=10,000+6,000+800+20+1+\frac{1}{10}+\frac{3}{100}+\frac{8}{1,000}+\frac{4}{10,000}\)

 2. هر کدام از اعداد اعشاری زیر را با حذف کردن تمامی صفرهای پیش رو (leading zeros) و دنباله صفرهای بعد از اعشار (Trailing zeros) هرگاه که میسر باشد، بدون حذف کردن صفرهای جایبان (placeholding zeros)، ساده سازی کنید:
  1. \(5.80=5.8\)
  2. \(7.030=7.03\)
  3. \(90.0400=90.04\)
  4. \(9,000.005=9,000.005\)
  5. \(0108.0060=108.006\)
  6. \(00100.0102000=100.0102\)

 3. مسأله های ضرب های اعشاری زیر را با جابجا کردن ممیز اعشاری (decimal point) به تعداد درست از مکانها، انجام دهید:
  1. \(7.32 \cdot 10=73.2\)
  2. \(9.04 \cdot 100=904\)
  3. \(51.6 \cdot 100,000=5,160,000\)
  4. \(183 \div 100=1.83\)
  5. \(2.786 \div 1,000=0.002786\)
  6. \(943.812 \div 1,000,000=0.000943812\)

 4. هر کدام از اعداد اعشاری زیر را به تعداد مکانهای مشخص شده، گرد کنید:
  1. \(4.777\) را تا یک رقم اعشار گرد کنید.
   \(4.777 \to 4.8\)
  2. \(52.305\) را به نزدیکترین یک دهم گرد کنید.
   \(52.305 \to 52.3\)
  3. \(191.2839\) را تا دو رقم اعشار گرد کنید.
   \(191.2839 \to 191.28\)
  4. \(99.995\) را به نزدیکترین یک صدم گرد کنید.
   \(99.995 \to 100.00\)
  5. \(0.00791\) را تا سه رقم اعشار گرد کنید.
   \(0.00791 \to 0.008\)
  6. \(909.9996\) را به نزدیکترین یک هزارم گرد کنید.
   \(909.9996 \to 910.000\)

 5. اعداد اعشاری زیر را به کسرها تبدیل کنید:
  1. \(0.7=\frac{7}{10}\)
  2. \(0.4=\frac{2}{5}\)
  3. \(0.25=\frac{1}{4}\)
  4. \(0.125=\frac{1}{8}\)
  5. \(0.1=\frac{1}{10}\)
  6. \(0.75=\frac{3}{4}\)

 6. این کسرها را به اعداد اعشاری تبدیل کنید:
  1. \(\frac{9}{10}=0.9\)
  2. \(\frac{2}{5}=0.4\)
  3. \(\frac{3}{4}=0.75\)
  4. \(\frac{3}{8}=0.375\)
  5. \(\frac{7}{8}=0.875\)
  6. \(\frac{1}{2}=0.5\)

 7. این اعداد اعشاری را به اعداد مخلوط تبدیل کنید:
  1. \(1.6=1\frac{3}{5}\)
  2. \(3.3=3\frac{3}{10}\)
  3. \(14.5=14\frac{1}{2}\)
  4. \(20.75=20\frac{3}{4}\)
  5. \(100.625=100\frac{5}{8}\)
  6. \(375.375=375\frac{3}{8}\)

 8. اعداد مخلوط زیر را به اعداد اعشاری تبدیل کنید:
  1. \(1\frac{1}{5}=1.2\)
  2. \(2\frac{1}{10}=2.1\)
  3. \(3\frac{1}{2}=3.5\)
  4. \(5\frac{1}{4}=5.25\)
  5. \(7\frac{1}{8}=7.125\)
  6. \(12\frac{5}{8}=12.625\)

 9. \(17.4 + 2.18 = 19.58\)

 10. \(0.0098 + 10.101 + 0.07 + 33 =43.1808\)

 11. \(1,000.001 + 75 + 0.03 + 800.2 = 1,875.231\)

 12. \( 0.748 – 0.23 = 0.518\)

 13. \( 674.9 – 5.0001=669.8999\)

 14. \( 100.009 – 0.68 = 99.329\)

 15. \( 0.635 · 0.42 = 0.2667\)

 16. \(0.675 · 34.8 = 23.49\)

 17. \(943 · 0.0012 = 1.1316\)

 18. \(1.006 · 0.0807 = 0.0811842\)

 19. \(9.345 ÷ 0.05 = 186.9\)

 20. \(3.15 ÷ 0.021 = 150\)

 21. نتیجه عملیات زیر را تا یک رقم اعشار گرد کنید:
  \(6.7 ÷ 10.1= 0.66 \to 0.7\)

 22. نتیجه عملیات زیر را به نزدیکترین یک صدم گرد کنید:
  \(9.13 ÷ 4.25= 2.15\)

 23. عدد اعشاری \( 0.27\) را به کسر تبدیل کنید.
  \(0.27=\frac{27}{100}\)

 24. عدد اعشاری \(0.0315\) را به کسر تبدیل کنید.
  \(0.0315=\frac{63}{2000}\)

 25. \(45.12\) را به شکل یک عدد مخلوط بنویسید.
  \(45.12=45\frac{3}{25}\)

 26. \(100.001\) را به یک عدد مخلوط تبدیل کنید.
  \(100.001=100\frac{1}{1000}\)

 27. \(\frac{13}{16}\) را به یک مقدار اعشاری دقیق (exact decimal) تبدیل کنید.
  \(\frac{13}{16}= 0.8125\)

 28. \(\frac{7}{9}\) را به یک مقدار اعشاری دقیق تبدیل کنید.
  \(\frac{7}{9}=0.\overline{7}\)نمایش دیدگاه ها (2 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.