خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


اعداد در نماد علمی

اعداد در نماد علمی
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: تبدیل نماد استاندارد به نماد نمایی و برعکس، ضرب توانهای ده در یکدیگر، تقسیم توانهای ده در یکدیگر، نوشتن اعداد در نماد علمی، ضرب اعداد در نماد علمی، تقسیم اعداد در نماد علمی. برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. هر کدام از توانهای ده زیر را در نماد استاندارد (standard notation) بنویسید:
  1. \(10^4\)
  2. \(10^7\)
  3. \(10^{14}\)
  4. \(10^{22}\)

 2. هر کدام از توانهای ده زیر را در نماد نمایی (exponential notation) بنویسید:
  1. \(1,000,000,000\)
  2. \(1,000,000,000,000\)
  3. \(10,000,000,000,000,000\)
  4. \(100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000\)

 3. هر کدام از توانهای ده زیر را در نماد استاندارد بنویسید:
  1. \(10^{-1}\)
  2. \(10^{-5}\)
  3. \(10^{-11}\)
  4. \(10^{-16}\)

 4. هر کدام از توانهای ده زیر را در نماد نمایی بنویسید:
  1. \(0.01\)
  2. \(0.000001\)
  3. \(0.000000000001
   \)
  4. \(0.000000000000000001\)

 5. ضربهای زیر را انجام دهید:
  1. \(10^9 \cdot 10^2\)
  2. \(10^{15} \cdot 10^5\)
  3. \(10^{13} \cdot 10^{-16}\)
  4. \(10^{100} \cdot 10^{21}\)
  5. \(10^{-15} \cdot 10^0\)
  6. \(10^{-10} \cdot 10^{-10}\)

 6. تقسیم های زیر را انجام دهید:
  1. \(10^6 \div 10^4\)
  2. \(10^{12} \div 10^1\)
  3. \(10^{-7} \div 10^{-7}\)
  4. \(10^{18} \div 10^0\)
  5. \(10^{100} \div 10^{-19}\)
  6. \(10^{-50} \div 10^{50}\)

 7. \(2,591\) را به نماد علمی (scientific notation) تغییر دهید.

 8. \(0.087\) را در نماد علمی بنویسید.

 9. \( 1.00000783\) را به نماد علمی بنویسید.

 10. \(20,002.00002 \) را به نماد علمی تبدیل کنید.

 11. حاصلضرب \(1.5 \cdot 10^7\) در \(6.5 \cdot 10^5\) را بدست آورید.

 12. حاصل تقسیم \(6.6 \cdot 10^8\) بر \(1.1 \cdot 10^3\) را بدست آورید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.