خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


واحدهای اندازه گیری

واحدهای اندازه گیری
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: کار با واحدهای اندازه گیری انگلیسی (English system of measurement)، کار با واحدهای اندازه گیری متریک (Metric system of measurement). برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. سوالات زیر را پاسخ دهید:
  1. هر یارد (yard) چند اینچ (inches) می باشد؟
  2. هر هفته (week) چند ساعت (hours) می باشد؟
  3. هر تُن (ton) چند اونس (ounces) می باشد؟
  4. هر گالُن (gallon) چند فنجان (cups) می باشد؟

 2. محاسبات زیر را انجام دهید:
  1. \(7\) کوارت (quarts) = ــــــــــــــــــــ فنجان (cups)
  2. \(5\) مایل (miles) = ــــــــــــــــــــ اینچ (inches)
  3. \(3\) گالن (gallons) = ــــــــــــــــــــ اونس مایع (fluid ounces)
  4. 4 روز (days) = ــــــــــــــــــــ ثانیه (seconds)

 3. سوالات زیر را پاسخ دهید:
  1. اگر \(420\) دقیقه (minutes) داشته باشید، چند ساعت (hours) دارید؟
  2. اگر \(144\) اینچ (inches) داشته باشید، چند یارد (yards) دارید؟
  3. اگر \(22,000\) پوند (pounds) داشته باشید، چند تُن (tons) دارید؟
  4. اگر \(256\) اونس مایع (fluid ounces) داشته باشید، چند گالُن (gallons) دارید؟

 4. محاسبات زیر را انجام دهید:
  1. \(168\) اینچ (inches) = ــــــــــــــــــــ فوت (feet)
  2. \(100\) کوارت (quarts) = ــــــــــــــــــــ گالن (gallons)
  3. \(288\) اونس (ounces) = ــــــــــــــــــــ پوند (pounds)
  4. \(76\) فنجان (cups) = ــــــــــــــــــــ کوارت (quarts)

 5. واحد متریک (metric) پایه برای هر کدام از انواع اندازه گیری های لیست شدۀ زیر را بنویسید:
  1. میزان روغن نباتی برای یک دستور آشپزی
  2. وزن یک فیل
  3. میزان آبی که یک استخر شنا می تواند در خودش نگهدارد
  4. دمای آب یک استخر
  5. مدت زمانی که می توانید نفستان را حبس کنید
  6. قدتان
  7. وزنتان
  8. مسافتی که می توانید بدوید

 6. عدد یا عدد اعشاری مرتبط با هر کدام از پیشوندهای (prefixes) متریک زیر را بنویسید:
  1. کیلو (\(\text{kilo-}\))
  2. میلی (\(\text{milli-}\))
  3. سانتی (\(\text{centi-}\))
  4. مگا (\(\text{mega-}\))
  5. میکرو (\(\text{micro-}\))
  6. گیگا (\(\text{giga-}\))
  7. نانو (\(\text{nano-}\))
  8. بدون پیشوند (\(\text{no prefix}\))

 7. سوالات زیر را پاسخ دهید:
  1. در هر متر (meter) چند سانتیمتر (centimeters) وجود دارد؟
  2. در هر لیتر (liter) چند میلی لیتر (milliliters) وجود دارد؟
  3. در هر کیلوگرم (kilogram) چند میلی گرم (milligrams) وجود دارد؟
  4. در هر کیلومتر (kilometer) چند سانتیمتر (centimeters) وجود دارد؟

 8. با استفاده از دانشتان در مورد پیشوندهای متریک، محاسبات زیر را انجام دهید:
  1. \(75\) کیلووات (kilowatts) = ــــــــــــــــــــ وات (watts)
  2. \(12\) ثانیه (seconds)= ــــــــــــــــــــ میکروثانیه (microseconds)
  3. \(7\) مگاتن (megatons) = ــــــــــــــــــــ تن (megatons)
  4. \(400\) گیگاهرتز (gigaHertz)= ــــــــــــــــــــ هرتز (Hertz)

 9. \(8\) کیلومتر (kilometers) را به مایل (miles) تبدیل کنید.

 10. اگر وزن شما \(72\) کیلوگرم (kilograms) باشد، وزن شما در واحد پوند (pounds) به نزدیکترین عدد صحیح پوند، چقدر خواهد بود؟

 11. اگر قد شما \(1.8\) متر (meters) باشد، قد شما در واحد اینچ (inches) به نزدیکترین عدد صحیح اینچ، چقدر خواهد بود؟

 12. \(100\) فنجان (cups) را به لیتر (liters) تبدیل کنید، آن را به نزدیکترین عدد صحیح لیتر تبدیل کنید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.