خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


هندسه

هندسه
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: مساحت و محیط مثلث، کار با مثلث قائم الزاویه، یافتن وتر مثلث قائم الزاویه، مساحت و محیط مربع، مساحت و محیط مستطیل، مساحت و محیط دایره، مساحت لوزی، مساحت متوازی الاضلاع، مساحت ذوزنقه، حجم مکعب، حجم استوانه، حجم مخروط . برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید. 1. مساحت مثلثی که قاعدۀ آن \(7\) سانتیمتر و ارتفاع آن \(4\) سانتیمتر است، چقدر است؟

 2. مساحت مثلثی با قاعدۀ \(10\) کیلومتر و ارتفاع \(17\) کیلومتر را بیابید؟

 3. مساحت مثلثی با قاعدۀ \(2\) فوت و ارتفاع \(33\) اینج را بیابید؟

 4. وتر مثلث قائم الزاویه ای که دو ساق آن \(3\) مایل و \(4\) مایل می باشند را بیابید؟

 5. وتر مثلث قائم الزاویه ای که دو ساق آن \(5\) میلیمتر و \(12\) میلیمتر می باشند، چقدر است؟

 6. وتر مثلث قائم الزاویه ای را محاسبه کنید که دو ساق آن \(8\) فوت و \(15\) فوت می باشند؟

 7. مساحت و محیط مربعی با یک ضلع به اندازۀ \(9\) مایل چقدر می باشند؟

 8. مساحت و محیط مربعی با ضلع \(31\) سانتیمتر را بیابید.

 9. مساحت و محیط مستطیلی با طول \(10\) اینچ و عرض \(5\) اینچ را بیابید.

 10. مساحت و محیط مستطیلی که دارای طول \(23\) کیلومتر و عرض \(19\) کیلومتر می باشد را تعیین کنید.

 11. مساحت یک لوزی با قاعدۀ \(9\) متر و ارتفاع \(6\) متر چقدر است؟

 12. مساحت یک متوازی الاضلاع با قاعدۀ \(17\) یارد و ارتفاع \(13\) یارد را بدست آورید.

 13. مساحت ذوزنقه ای با قاعدهای \(6\) فوت و \(8\) فوت و ارتفاع \(5\) فوت را بیابید.

 14. مساحت ذوزنقه ای که قاعده های آن \(15\) میلیمتر و \(35\) میلیمتر اند و ارتفاعش \(21\) میلیمتر است، چقدر است؟

 15. مساحت تقریبی و محیط دایره ای با شعاع \(3\) کیلومتر، چقدر است؟

 16. مساحت تقریبی و محیط دایره ای که شعاع آن \(12\) یارد است را محاسبه کنید.

 17. مساحت تقریبی و محیط دایره ای با قطر \(52\) سانتیمتر را بنویسید.

 18. مساحت تقریبی و محیط دایره ای با قطر \(86\) اینچ را بیابید.

 19. حجم مکعب مربعی که یک ضلع آن \(19\) متر است را بیابید.

 20. حجم جعبه ای را که طول آن \(18\) سانتیمتر، عرض آن \(14\) سانتیمتر، و ارتفاع آن \(10\) سانتیمتر است، بیابید.

 21. حجم تقریبی یک استوانه که قاعدۀ آن دارای شعاع \(7\) میلیمتر و ارتفاعش \(16\) میلیمتر است، بدست آورید.

 22. حجم تقریبی یک مخروط که قاعدۀ آن دارای شعاع \(3\) اینچ و ارتفاعش برابر با \(8\) اینچ است، بیابید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.