خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه هندسه

پاسخنامه هندسه
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع هندسه می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار




 1. مساحت مثلثی که قاعدۀ آن \(7\) سانتیمتر و ارتفاع آن \(4\) سانتیمتر است، چقدر است؟
  \(14\) سانتیمتر مربع.
  \(A=\frac{1}{2}bh=\frac{1}{2} \cdot 7 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 14 \text{ cm}^2\)

 2. مساحت مثلثی با قاعدۀ \(10\) کیلومتر و ارتفاع \(17\) کیلومتر را بیابید؟
  \(85\) کیلومتر مربع.
  \(A=\frac{1}{2}bh=\frac{1}{2} \cdot 10 \text{ km} \cdot 17 \text{ km} = 85 \text{ km}^2\)

 3. مساحت مثلثی با قاعدۀ \(2\) فوت و ارتفاع \(33\) اینچ را بیابید؟
  \(396\) اینچ مربع.
  ابتدا واحد فوت را به اینچ تبدیل کنید. هر فوت برابر با \(12\) اینچ است: \(2 \text{ ft.} = 24 \text{ in.}\)
  اکنون مساحت مثلث را در واحد اینچ بدست می آوریم:
  \(A=\frac{1}{2}bh=\frac{1}{2} \cdot 24 \text{ in.} \cdot 33 \text{ in.}=396 \text{ in.}^2\)

 4. وتر مثلث قائم الزاویه ای که دو ساق آن \(3\) مایل و \(4\) مایل می باشند را بیابید؟
  \(5\) مایل.
  از قضیۀ فیثاغورث برای حل کردن این مسأله استفاده می کنیم:
  \(a^2 + b^2 = c^2 \\
  3^2 + 4^2 = c^2 \\
  9+16=c^2 \\
  25=c^2\)
  هنگامی که \(c\) را در خودش ضرب کنید، نتیجه \(25\) می شود، بنابراین:
  \(c=5 \text{ mi.}\)

 5. وتر مثلث قائم الزاویه ای که دو ساق آن \(5\) میلیمتر و \(12\) میلیمتر می باشند، چقدر است؟
  \(13\) میلیمتر.
  \(a^2+b^2=c^2\\
  5^2+12^2=c^2\\
  25+144=c^2\\
  169=c^2\)
  هنگامی که \(c\) را در خودش ضرب کنید نتیجه \(169\) می شود. پاسخ \(13\) می باشد، زیرا \(13^2=169\) .

 6. وتر مثلث قائم الزاویه ای را محاسبه کنید که دو ساق آن \(8\) فوت و \(15\) فوت می باشند؟
  \(17\) فوت.
  \(a^2+b^2=c^2\\
  8^2+15^2=c^2\\
  64+225=c^2\\
  289=c^2\\
  17=c\)

 7. مساحت و محیط مربعی با یک ضلع به اندازۀ \(9\) مایل چقدر می باشند؟
  مساحت این مربع \(81\) مایل مربع و محیط آن \(36\) مایل می باشد.
  \(A=s^2=(9 \text{ mi.})^2=81 \text{ mi.}^2 \\
  P=4 \cdot s=4 \cdot 9 \text{ mi.}=36 \text{ mi.}\)

 8. مساحت و محیط مربعی با ضلع \(31\) سانتیمتر را بیابید.
  مساحت این مربع \(961\) سانتیمتر مربع و محیط آن \(124\) سانتیمتر می باشد.
  \(A=s^2=(31 \text{ cm})^2=961 \text{ cm}^2\\
  P=4s=4 \cdot 31 \text{ cm}=124 \text{ cm}\)

 9. مساحت و محیط مستطیلی با طول \(10\) اینچ و عرض \(5\) اینچ را بیابید.
  مساحت این مستطیل \(50\) اینچ مربع و محیط آن \(30\) اینچ است.
  \(A=l \cdot w=10 \text{ in.} \cdot 5 \text{ in.} = 50 \text{ in.}^2\\
  P = 2 · (l + w) = 2 · (10 \text{ in.} + 5 \text{ in.}) = 30 \text{ in.}\)

 10. مساحت و محیط مستطیلی که دارای طول \(23\) کیلومتر و عرض \(19\) کیلومتر می باشد را تعیین کنید.
  مساحت این مستطیل \(437\) کیلومتر مربع و محیط آن \(84\) کیلومتر می باشد.

 11. مساحت یک لوزی با قاعدۀ \(9\) متر و ارتفاع \(6\) متر چقدر است؟
  \(54\) متر مربع.
  \(A=b \cdot h=9 \text{ m} \cdot 6 \text{ m} = 54 \text{ m}^2\)

 12. مساحت یک متوازی الاضلاع با قاعدۀ \(17\) یارد و ارتفاع \(13\) یارد را بدست آورید.
  \(221\) یارد مربع.
  \(A = b · h = 17 \text{ yd.} · 13 \text{ yd.} = 221 \text{ yd.}^2\)

 13. مساحت ذوزنقه ای با قاعدهای \(6\) فوت و \(8\) فوت و ارتفاع \(5\) فوت را بیابید.
  \(35\) فوت مربع.
  \(A = \frac{1}{2} · (b1 + b2) · h\\
  = \frac{1}{2} · (6 \text{ ft.} + 8 \text{ ft.}) · 5 \text{ ft.}\\
  = \frac{1}{2} · 14 \text{ ft.} · 5 \text{ ft.}\\
  = 35 \text{ ft.}^2\)

 14. مساحت ذوزنقه ای که قاعده های آن \(15\) میلیمتر و \(35\) میلیمتر اند و ارتفاعش \(21\) میلیمتر است، چقدر است؟
  \(525\) میلیمتر مربع.

 15. مساحت و محیط تقریبی دایره ای با شعاع \(3\) کیلومتر، چقدر است؟
  مساحت تقریبی این دایره \(28.26\) کیلومتر مربع و محیط تقریبی آن \(18.84\) کیلومتر می باشد.
  \(A = \pi · r^2\\
  ≈ 3.14 · (3 \text{ km})^2\\
  = 3.14 · 9 \text{ km}^2\\
  = 28.26 \text{ km}\)

  \(C = 2 \pi · r \\
  ≈ 2 · 3.14 · 3 \text{ km}\\
  = 18.84 \text{ km}\)

 16. مساحت و محیط تقریبی دایره ای که شعاع آن \(12\) یارد است را محاسبه کنید.
  مساحت تقریبی این دایره \(452.16\) یارد مربع و محیط تقریبی آن \(75.36\) یارد می باشد.

 17. مساحت و محیط تقریبی دایره ای با قطر \(52\) سانتیمتر را بنویسید.
  مساحت تقریبی این دایره \(2,122.64 \) سانتیمتر مربع و محیط تقریبی آن \(163.28\) سانتیمتر می باشد.
  نکته: در این مسأله قطر دایره داده شده است و از آنجا که شعاع نصف قطر می باشد، شعاع این دایره \(26\) سانتیمتر است.

 18. مساحت و محیط تقریبی دایره ای با قطر \(86\) اینچ را بیابید.
  مساحت تقریبی این دایره \(5,805.86\) اینچ مربع و محیط تقریبی آن \(270.04\) اینچ می باشد.

 19. حجم مکعب مربعی که یک ضلع آن \(19\) متر است را بیابید.
  \(6,859\) متر مکعب.
  \(V = s^3 = (19 \text{ m})^3 = 6,859 \text{ m}^3\)

 20. حجم جعبه ای را که طول آن \(18\) سانتیمتر، عرض آن \(14\) سانتیمتر، و ارتفاع آن \(10\) سانتیمتر است، بیابید.
  \(2,520\) سانتیمتر مکعب.
  \(V = l · w · h\\
  = 18 \text{ cm} · 14 \text{ cm} · 10 \text{ cm} = 2,520 \text{ cm}^3\)

 21. حجم تقریبی یک استوانه که قاعدۀ آن دارای شعاع \(7\) میلیمتر و ارتفاعش \(16\) میلیمتر است، بدست آورید.
  حجم تقریبی این استوانه \(2,461.76\) میلیمتر مکعب می باشد.
  ابتدا با استفاده از فرمول مساحت دایره، مساحت قاعدۀ این استوانه را بدست می آوریم و سپس آن را در ارتفاع ضرب می کنیم:
  \(A_b = π · r^2\\
  ≈ 3.14 · (7 \text{ mm})^2\\
  = 3.14 · 49 \text{ mm}^2\\
  = 153.86 \text{ mm}^2\)

  \(V = A_b · h\\
  = 153.86 \text{ mm}^2 · 16 \text{ mm} = 2,461.76 \text{ mm}^3\)

 22. حجم تقریبی یک مخروط که قاعدۀ آن دارای شعاع \(3\) اینچ و ارتفاعش برابر با \(8\) اینچ است، بیابید.
  حجم تقریبی این مخروط \(75.36\) اینچ مکعب می باشد.
  \(A_b = π · r^2\\
  ≈ 3.14 · (3 \text{ in.})^2\\
  = 3.14 · 9 \text{ in.}^2\\
  = 28.26 \text{ in.}^2\)

  \(V = \frac{1}{3} · A_b · h\\
  = \frac{1}{3} · 28.26 \text{ in.}^2 · 8 \text{ in.} = 75.36 \text{ in.}^3\)



نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.