خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


مختصات دکارتی و نمودار خط

مختصات دکارتی و نمودار خط
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: ترسیم نقاط بر روی گراف دکارتی، مختصات دکارتی نقاط، ترسیم نمودار خط. برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. نقاط زیر را بر روی گراف دکارتی (Cartesian graph) نمایش دهید.
  1. \(M = (5, 6)\)
  2. \(N = (–6, –2)\)
  3. \(O = (0, 0)\)
  4. \(P = (–1, 2)\)
  5. \(Q = (3, 0)\)
  6. \(R = (0, 2)\)

 2. مختصات دکارتی (Cartesian coordinates) هر کدام از نقاط \(S\) تا \(X\) را بنویسید.

  ...
 3. نمودار \(y=x-1\) را ترسیم کنید.
  1. یک جدول ورودی-خروجی (input-output table) برای تابع \(y=x-1\) به ازاء مقادیر ورودی \(0,1,2,3,4\) بسازید.
  2. از این جدول استفاده کنید تا مختصات دکارتی پنج نقطه بر روی این تابع را بنویسید.
  3. این پنج نقطه را بر روی نمودار رسم کنید تا با استفاده از آنها نمودار تابع \(y=x-1\) را به عنوان نمودار یک خط ترسیم کنید.

 4. نمودار \(y=2x\) را ترسیم کنید.
  1. یک جدول ورودی-خروجی برای تابع \(y=2x\) به ازاء مقادیر ورودی \(0,1,2,3,4\) بسازید. (توجه داشته باشید که \(2x\) به معنای \(2 \cdot x\) می باشد.)
  2. از این جدول استفاده کنید تا مختصات دکارتی پنج نقطه بر روی این تابع را بنویسید.
  3. این پنج نقطه را بر روی نمودار قرار دهید تا با استفاده از آنها تابع \(y=2x\) را به عنوان نمودار یک خط ترسیم کنید.

 5. نمودار \(y=3x-5\) را ترسیم کنید.
  1. یک جدول ورودی-خروجی برای تابع \(y=3x-5\) به ازاء مقادیر ورودی \(0,1,2,3,4\) بسازید.
  2. از این جدول استفاده کنید تا مختصات دکارتی پنج نقطه بر روی این تابع را بنویسید.
  3. این پنج نقطه را بر روی نمودار قرار دهید تا با استفاده از آنها تابع \(y=3x-5\) را به عنوان نمودار یک خط ترسیم کنید.

 6. نمودار \(y=\frac{x}{2} + 3\) را ترسیم کنید.
  1. یک جدول ورودی-خروجی برای تابع \(y=\frac{x}{2} + 3\) به ازاء مقادیر ورودی \(-2,0,2,4\) بسازید.
  2. از این جدول استفاده کنید تا مختصات دکارتی چهار نقطه بر روی این تابع را بنویسید.
  3. این چهار نقطه را بر روی نمودار قرار دهید تا با استفاده از آنها تابع \(y=\frac{x}{2} + 3\) را به عنوان نمودار یک خط ترسیم کنید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.