خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط

پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع هندسه می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار 1. نقاط زیر را بر روی گراف دکارتی (Cartesian graph) نمایش دهید.
  1. \(M = (5, 6)\)
  2. \(N = (–6, –2)\)
  3. \(O = (0, 0)\)
  4. \(P = (–1, 2)\)
  5. \(Q = (3, 0)\)
  6. \(R = (0, 2)\)

  پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط
 2. مختصات دکارتی (Cartesian coordinates) هر کدام از نقاط \(S\) تا \(X\) را بنویسید.

  ...
  \(S = (4, 0), T = (1, 3), U = (–5, 4), V = (–3, –3), W = (0, -6), X = (1, –1)\)

 3. نمودار \(y=x-1\) را ترسیم کنید.
  1. یک جدول ورودی-خروجی (input-output table) برای تابع \(y=x-1\) به ازاء مقادیر ورودی \(0,1,2,3,4\) بسازید.

   پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط
  2. از این جدول استفاده کنید تا مختصات دکارتی پنج نقطه بر روی این تابع را بنویسید.
   \((0, –1), (1, 0), (2, 1), (3, 2), (4, 3)\)

  3. این پنج نقطه را بر روی نمودار رسم کنید تا با استفاده از آنها نمودار تابع \(y=x-1\) را به عنوان نمودار یک خط ترسیم کنید.

   پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط

 4. نمودار \(y=2x\) را ترسیم کنید.
  1. یک جدول ورودی-خروجی برای تابع \(y=2x\) به ازاء مقادیر ورودی \(0,1,2,3,4\) بسازید. (توجه داشته باشید که \(2x\) به معنای \(2 \cdot x\) می باشد.)

   پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط
  2. از این جدول استفاده کنید تا مختصات دکارتی پنج نقطه بر روی این تابع را بنویسید.
   \( (0, 0), (1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\)

  3. این پنج نقطه را بر روی نمودار قرار دهید تا با استفاده از آنها تابع \(y=2x\) را به عنوان نمودار یک خط ترسیم کنید.

   پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط

 5. نمودار \(y=3x-5\) را ترسیم کنید.
  1. یک جدول ورودی-خروجی برای تابع \(y=3x-5\) به ازاء مقادیر ورودی \(0,1,2,3,4\) بسازید.

   پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط
  2. از این جدول استفاده کنید تا مختصات دکارتی پنج نقطه بر روی این تابع را بنویسید.
   \((0, –5), (1, –2), (2, 1), (3, 4), (4, 7)\)

  3. این پنج نقطه را بر روی نمودار قرار دهید تا با استفاده از آنها تابع \(y=3x-5\) را به عنوان نمودار یک خط ترسیم کنید.

   پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط

 6. نمودار \(y=\frac{x}{2} + 3\) را ترسیم کنید.
  1. یک جدول ورودی-خروجی برای تابع \(y=\frac{x}{2} + 3\) به ازاء مقادیر ورودی \(-2,0,2,4\) بسازید.

   پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط
  2. از این جدول استفاده کنید تا مختصات دکارتی چهار نقطه بر روی این تابع را بنویسید.
   \((–2, 2), (0, 3), (2, 4), (4, 5)\)

  3. این چهار نقطه را بر روی نمودار قرار دهید تا با استفاده از آنها تابع \(y=\frac{x}{2} + 3\) را به عنوان نمودار یک خط ترسیم کنید.

   پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خطنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.