خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


عبارات جبری

عبارات جبری
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: ارزیابی عبارات جبری، شناسایی جملات در عبارات جبری، شناسایی ضریب ها در عبارات جبری، ساده سازی عبارات جبری، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم جبری. برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید. 1. عبارت \(x^2 + 5x + 4\) را وقتیکه \(x=3\) باشد، ارزیابی کنید.

 2. مقدار عبارت \(5x^4 + x^3 – x^2 + 10x + 8\)، وقتیکه \(x=-2\) باشد را بیابید.

 3. عبارت \( x(x^2 – 6)(x – 7)\) را وقتیکه \(x=4\) است، ارزیابی کنید.

 4. عبارت \(\frac{(x-9)^4}{(x+4)^3}\) را با \(x=6\) ارزیابی کنید.

 5. عبارت \(3x^2 + 5xy + 4y^2 \) را با \(x=5\) و \(y=7\) ارزیابی کنید.

 6. عبارت \(x^6y – 5xy^2 \) را با \(x=-1\) و \(y=9\) ارزیابی کنید.

 7. کلیۀ جملات عبارت \(7x^2yz – 10xy^2z + 4xyz^2 + y – z + 2\) را بنویسید. کدام جملات، جملات جبری (algebraic terms) و کدامها ثابت (constants) می باشند؟

 8. ضریب هر جمله در عبارت \(–2x^5 + 6x^4 + x^3 – x^2 – 8x + 17\) را تعیین کنید.

 9. ضریب جملات عبارت \(–x^3y^3z^3 – x^2y^2z^2 + xyz – x\) را تعیین کنید.

 10. در عبارت \(12x^3 + 7x^2 – 2x – x^2 – 8x^4 + 99x + 99\) مجموعه جملات مشابه را شناسایی کنید.

 11. \(4x^2y + –9x^2y=?\)

 12. \( x^3y^2 + 20x^3y^2=?\)

 13. \( –2xy^4 – 20xy^4=?\)

 14. \( –xyz – (–xyz)=?\)

 15. \(4x(7x^2)=?\)

 16. \(–xy^3z^4(10x^2y^2z)(–2xz)=?\)

 17. \(\frac{6x^4y^5}{8x^4y^4}=?\)

 18. \(\frac{7x^2y}{21xy^3}=?\)

 19. \( 3x^2 + 5x^2 + 2x – 8x – 1=?\)

 20. \(6x^3 – x^2 + 2 – 5x^2 –1 + x=?\)

 21. \(2x^4 – 2x^3 + 2x^2 – x + 9 + x + 7x^2=?\)

 22. \( x^5 – x^3 + xy – 5x^3 –1 + x^3 – xy + x=?\)

 23. \(3x^3 + (12x^3 – 6x) +(5 – x)=?\)

 24. \( 2x^4 – (–9x^2 + x) + (x + 10)=?\)

 25. \( x – (x^3 – x – 5) + 3(x^2 – x)=?\)

 26. \( –x^3(x^2 + x) – (x^5 – x^4)=?\)

 27. \( (x + 7)(x – 2)=?\)

 28. \((x – 1)(–x – 9)=?\)

 29. \(6x – (x – 2)(x – 4) + 7x^2=?\)

 30. \(3 – 4x(x^2 + 1)(x – 5) + 2x^3=?\)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.