خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه عبارات جبری

پاسخنامه عبارات جبری
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع عبارات جبری می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار
 1. عبارت \(x^2 + 5x + 4\) را وقتیکه \(x=3\) باشد، ارزیابی کنید.
  \(x^2 + 5x + 4 \\
  =3^2 + 5(3) + 4\\
  = 9 + 5(3) + 4\\
  = 9 + 15 + 4\\
  = 24 + 4 = 28
  \)

 2. مقدار عبارت \(5x^4 + x^3 – x^2 + 10x + 8\)، وقتیکه \(x=-2\) باشد را بیابید.
  \(5x^4 + x^3 – x^2 + 10x + 8\\
  =5(–2)^4 + (–2)^3 – (–2)^2 + 10(–2) + 8\\
  = 5(16) + –8 – 4 + 10(–2) + 8\\
  = 80 + –8 – 4 + –20 + 8\\
  = 72 – 4 + –20 + 8 = 68 + –20 + 8 = 48 + 8 = 56\)

 3. عبارت \( x(x^2 – 6)(x – 7)\) را وقتیکه \(x=4\) است، ارزیابی کنید.
  \( x(x^2 – 6)(x – 7)\\
  =4 (4^2 – 6) (4 – 7)\\
  = 4(16 – 6)(4 – 7) = 4(10)(4 – 7)\\
  = 4(10)(–3)\\
  = 40(–3) = –120\)

 4. عبارت \(\frac{(x-9)^4}{(x+4)^3}\) را با \(x=6\) ارزیابی کنید.
  \(\frac{(x-9)^4}{(x+4)^3}=\frac{(6-9)^4}{(6+4)^3}\\
  =\frac{(-3)^4}{(6+4)^3}=\frac{(-3)^4}{10^3}\\
  =\frac{81}{10^3}=\frac{81}{1,000}\)

 5. عبارت \(3x^2 + 5xy + 4y^2 \) را با \(x=5\) و \(y=7\) ارزیابی کنید.
  \(3x^2 + 5xy + 4y^2 = 3(5)^2 + 5(5)(7) + 4(7)^2 \\
  = 3(25) + 5(5)(7) + 4(49)\\
  = 75 + 175 + 196\\
  = 250 + 196 = 446\)

 6. عبارت \(x^6y – 5xy^2 \) را با \(x=-1\) و \(y=9\) ارزیابی کنید.
  \(x^6y – 5xy^2 = (–1)^6(9) – 5(–1)(9)^2\\
  = 1(9) – 5(–1)(81)\\
  = 9 – (–5)(81) = 9 – (–405)\\
  = 414\)

 7. کلیۀ جملات عبارت \(7x^2yz – 10xy^2z + 4xyz^2 + y – z + 2\) را بنویسید. کدام جملات، جملات جبری (algebraic terms) و کدامها ثابت (constants) می باشند؟
  در این عبارت جملات جبری عبارتند از: \(7x^2yz, –10xy^2z, 4xyz^2, y, –z\)
  ثابتها: \(2\)

 8. ضریب هر جمله در عبارت \(–2x^5 + 6x^4 + x^3 – x^2 – 8x + 17\) را تعیین کنید.
  در این عبارت شش ضریب وجود دارد که بترتیب عبارتند از: \( –2, 6, 1, –1, –8, 17\)

 9. ضریب جملات عبارت \(–x^3y^3z^3 – x^2y^2z^2 + xyz – x\) را تعیین کنید.
  در این عبارت چهار ضریب وجود دارد که بترتیب عبارتند از: \(–1, –1, 1, –1\)

 10. در عبارت \(12x^3 + 7x^2 – 2x – x^2 – 8x^4 + 99x + 99\) مجموعه جملات مشابه را شناسایی کنید.
  جملات \(7x^2\) و \(-x^2\) مشابه می باشند، زیرا بخش متغیر آنها \(x^2\) است؛ \(-2x\) و \(99x\) نیز مشابه می باشند، زیرا بخش متغیر آنها \(x\) است.

 11. \(4x^2y + –9x^2y= (4 + –9)x^2y=-5x^2y\)

 12. \( x^3y^2 + 20x^3y^2=(1+20)x^3y^2=21x^3y^2\)

 13. \( –2xy^4 – 20xy^4=(-2-20)xy^4=-22xy^4\)

 14. \( –xyz – (–xyz)=\biggl(-1-(-1)\biggr)xyz=(-1+1)xyz=0\)

 15. \(4x(7x^2)=4(7)xx^2=28x^3\)

 16. \(–xy^3z^4(10x^2y^2z)(–2xz)=20x^4y^5z^6\)

 17. \(\frac{6x^4y^5}{8x^4y^4}=\frac{3y}{4}\)

 18. \(\frac{7x^2y}{21xy^3}=\frac{x}{3y^2}\)

 19. \( 3x^2 + 5x^2 + 2x – 8x – 1=8x^2-6x-1\)

 20. \(6x^3 – x^2 + 2 – 5x^2 –1 + x=6x^3-6x^2+x+1\)

 21. \(2x^4 – 2x^3 + 2x^2 – x + 9 + x + 7x^2=2x^4-2x^3+9x^2+9\)

 22. \( x^5 – x^3 + xy – 5x^3 –1 + x^3 – xy + x=x^5 – 5x^3 + x – 1\)

 23. \(3x^3 + (12x^3 – 6x) +(5 – x)=15x^3 – 7x + 5\)

 24. \( 2x^4 – (–9x^2 + x) + (x + 10)= 2x^4 + 9x^2 + 10\)

 25. \( x – (x^3 – x – 5) + 3(x^2 – x)= –x^3 + 3x^2 – x + 5\)

 26. \( –x^3(x^2 + x) – (x^5 – x^4)=–2x^5\)

 27. \( (x + 7)(x – 2)= x^2 + 5x – 14\)

 28. \((x – 1)(–x – 9)= –x^2 – 8x + 9\)

 29. \(6x – (x – 2)(x – 4) + 7x^2= 6x^2 + 12x – 8\)

 30. \(3 – 4x(x^2 + 1)(x – 5) + 2x^3= –4x^4 + 22x^3 – 4x^2 + 20x + 3\)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.