خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


معادلات جبری

معادلات جبری
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: معادلات جبری (Algebraic Equations). برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. معادلات زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  1. \(x + 5 = 13\)
  2. \(18 – x = 12\)
  3. \(4x = 44\)
  4. \(\frac{30}{x}=3\)

 2. معادلات زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  1. \(x + 41 = 97\)
  2. \(100 – x = 58\)
  3. \(13x = 273\)
  4. \(\frac{238}{x}=17\)

 3. معادلات زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  1. \(19x + 22 = 136\)
  2. \(12x – 17 = 151\)
  3. \(19x – 8 = 600\)
  4. \(x^2 + 3 = 292\)

 4. معادلات زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  1. \(x^5 – 16 + x + 20 – x^5 = 24\)
  2. \(5xy + x – 2xy + 27 – 3xy = 73\)
  3. \(6x – 3 + x^2 – x + 8 – 5x = 30\)
  4. \(–3 + x^3 + 4 + x – x^3 – 1 = 2xy + 7 – x – 2xy + x\)

 5. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(9x – 2 = 6x + 7\)

 6. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(10x – 10 = 8x + 12\)

 7. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(4x – 17 = x + 22\)

 8. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(15x – 40 = 11x + 4\)

 9. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(10x + 5 = 3x + 19\)

 10. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(4 + (2x + 6) = 7(x – 5)\)

 11. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \( –[2(x + 7) + 1] = x – 12\)

 12. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(– x^3 + 2(x^2 + 2x + 1) = 4x^2– (x^3 + 2x^2 – 18)\)

 13. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(\frac{x+5}{2}=\frac{-x}{8}\)

 14. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(\frac{3x+5}{7}=x-1\)

 15. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(\frac{x}{2x-5}=\frac{2x+3}{4x-7}\)

 16. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(\frac{2x+3}{4-8x}=\frac{6-x}{4x+8}\)نمایش دیدگاه ها (2 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.