خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


پاسخنامه معادلات جبری

پاسخنامه معادلات جبری
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع معادلات جبری می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات اینجا کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
 1. معادلات زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  1. \(x + 5 = 13\)
   \(x = 8\)

  2. \(18 – x = 12\)
   \( x = 6\)

  3. \(4x = 44\)
   \(x = 11\)

  4. \(\frac{30}{x}=3\)
   \(x=10\)

 2. معادلات زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  1. \(x + 41 = 97\)
   \(x = 56\)

  2. \(100 – x = 58\)
   \( x = 42\)

  3. \(13x = 273\)
   \(x = 21\)

  4. \(\frac{238}{x}=17\)
   \(x = 14\)

 3. معادلات زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  1. \(19x + 22 = 136\)
   \(x = 6\)

  2. \(12x – 17 = 151\)
   \(x = 14\)

  3. \(19x – 8 = 600\)
   \(x = 32\)

  4. \(x^2 + 3 = 292\)
   \( x = 17\)

 4. معادلات زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  1. \(x^5 – 16 + x + 20 – x^5 = 24\)
   \(x=20\)

  2. \(5xy + x – 2xy + 27 – 3xy = 73\)
   \(x = 46\)

  3. \(6x – 3 + x^2 – x + 8 – 5x = 30\)
   \(x = 5\)

  4. \(–3 + x^3 + 4 + x – x^3 – 1 = 2xy + 7 – x – 2xy + x\)
   \(x = 7\)

 5. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(9x – 2 = 6x + 7\)
  \(x = 3\)

 6. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(10x – 10 = 8x + 12\)
  \(x = 11\)

 7. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(4x – 17 = x + 22\)
  \(x = 13\)

 8. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(15x – 40 = 11x + 4\)
  \(x = 11\)

 9. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(10x + 5 = 3x + 19\)
  \(x = 2\)

 10. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(4 + (2x + 6) = 7(x – 5)\)
  \(x = 9\)

 11. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \( –[2(x + 7) + 1] = x – 12\)
  \(x = –1\)

 12. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(– x^3 + 2(x^2 + 2x + 1) = 4x^2– (x^3 + 2x^2 – 18)\)
  \(x = 4\)

 13. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(\frac{x+5}{2}=\frac{-x}{8}\)
  \(x = –4\)

 14. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(\frac{3x+5}{7}=x-1\)
  \(x = 3\)

 15. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(\frac{x}{2x-5}=\frac{2x+3}{4x-7}\)
  \(x = 5\)

 16. معادلۀ زیر را برای بدست آوردن \(x\) حل کنید:
  \(\frac{2x+3}{4-8x}=\frac{6-x}{4x+8}\)
  \(x = 0\)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.