خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 1

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 1
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 1 . آموزشگاه رایگان خوش آموزSTARMAN


A big red car drives on a long, long road. In the car is a farmer, bill. He is hot and tired. He wants to go home and have a bath.
Bill listen to radio in his car and sings. Bill likes singing. Sometimes people like bill’s singing – but not very often.
The song he is singing is called Hot, hot, hot.مرد ستاره ای
یک ماشین قرمز بزرگ در جاده ای دراز و (به مدت)طولانی رانندگی می کند. در ماشین یک کشاورز است، بیل(راننده ماشین). او گرم(ش) و خسته است. او می خواهد به خواهد برود و حمام کند.
بیل در ماشینش به رادیو گوش می دهد و آواز می خواند. بیل آواز خواندن را دوست دارد. بعضی اوقات مردم آواز بیل را دوست دارند - اما نه خیلی اوقات.
نام آهنگی که او(بیل) می خواند داغ ، داغ ، داغ است.

نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.