خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 4

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 4
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 4 . آموزشگاه رایگان خوش آموزBill stops his car ten meters from the man and looks
out.
Hello, says bill. Are you OK? Are you looking for
Something?
The man does not move or speak. He is looking at the
sky and smiling unhappily. Bill looks up too. He can see
nothing.
There is a gun in bill’s car. He looks at it. ‘I must be careful,’ he thinks.بیل در (فاصله) ده متری آن مرد ماشین را نگه داشته و به بیروت نگاه می کند.
سلام، بیل می گوید. حالتون خوبه؟ به دنبال چیزی هستید؟
آن مرد هیچ حرفی نمی زند و حرکتی نمی کند. او به آسمان نگاه می کند و لبخند تلخی(غمگینی) می زند. بیل هم به بالا نگاه می کند ولی چیزی نمی بیند.
یک اسلحه در ماشین بیل هست. بیل بدان نگاه می کند و فکر می کند: “من باید مراقب باشم.”

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.