خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 9

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 9
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 9 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارBill leaves the man asleep in the car. He goes into the
House and tells his wife, Emily, about the man. Emily
Always knows what to do. ‘we must find out who he is
Then phone his home,’ she says. ‘let’s look in his pockets.
Perhaps there is something with his name on it.’
Bill and Emily go to the car. They find a wallet in the
Man’s pocket. There is a name – John Philips – and a
telephone number. There also some money.
‘this money is twenty-five years old!’ says bill to Emily.
‘why has he got old money?’
‘John Philips,’ says Emily to the man. ‘you’re very
Interesting.’ John suddenly open his eyes and looks at her, smiling.بیل مرد را (همانطور) خوابیده در ماشین گذاشته و از ماشین پیاده می شود. او به خانه می رود.
همه چیز را درباره آن مرد به همسرش، امیلی، می گوید. امیلی همیشه می داند که باید چکار کند. امیلی می گوید که باید ببنیم او کیست و سپس به خانه اش تماس بگیریم.
بیا جیب ها را نگاهی کنیم. شاید در مورد اسمش چیزی در آن باشد.
بیل و امیلی به سمت ماشین می روند. آنها کیف پول در جیب پیدا می کنند. در آن یک اسم است – جان فیلیپس – همچنین مقداری پول هم وجود دارد.
بیل به امیلی می گوید: این پول برای بیشت و پنج سال قبل است. چرا پول قدیمی دارد؟
جان فیلیپس، امیلی بدان مرد می گوید. شما خیلی جالب هستید. جان ناگهان چشمان خود را باز کرد و با لبخندی به او(امیلی) نگاه می کند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.