خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 13

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 13
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 13 . آموزشگاه رایگان خوش آموزBill puts the phone down. ‘okay. Let me talk to his
Wife,’ says Emily. She takes the phone and calls the
Number. Somebody answers and Emily talks for a long
Time.

Bill hears her say: ‘but he is here… no, it is john
Philips. We have his wallet – his name is in it … Hello!
Hello! Are you there? … oh. What? When? … I don’t
understand … okay. Thank you. Goodbye’ when she
stops talking, her face is white.
She looks at bill and says: ‘this is all wrong. John
Philips is missing’ his wife says.
‘for how long’ says bill.
‘thirty years,’ says Emily. ‘His wife has a new husband
Now. They have three children!’بیل تلفن را گذاشت و همسر او، امیلی می گوید: بگذار با همسر او(با همسر جان فیلیپس) تماس بگیرم کنم. او تلفن را گرفته و شماره گیری می کند. کسی جواب می دهد و امیلی مدت زمان طولانی صحبت می کند.
بیل به او گوش میدهد: اما او اینجاست... نه، جان فیلیپسه. ما کیف پول او را داریم – نام او در کیف است... الو! الو! آنجایید؟ اوه... چی؟ کی؟.. من متوجه نمی شوم.. باشه. ممنون. خدانگهدار. وقتی صحبت کردنش تمام شد، صورتش سفید شده بود.
او به بیل نگاه کرده و می گوید: همه جای کار ایراد دارد(این اتفاقات درست نیست).
همسر جان می گوید فیلیپس گم شده است.
بیل گفت: چه مدت؟
امیلی می گوید: سی سال. همسر او شوهر جدید دارد و آنها سه فرزند دارند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.